Digitalisering og ny teknologi

Digitalisering endrer samfunnet på de fleste områder og disse endringene omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjon, eller som Industri 4.0. Endringene stiller oss overfor flere utfordringer, men også nye muligheter.

Digitalisering har allerede gjort sitt inntog i industrien, både når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og når det gjelder å endre strategier og forretningsmodeller. Norsk Industri sin spørreundersøkelse til den årlige konjunkturrapporten (januar 2019) viser at det generelt sett er store forskjeller mellom små/mellomstore bedrifter og større bedrifter. Jo større bedrift, dess mer kompleks og gjennomgående er bruken av digitale løsninger.

Mange norske bedrifter har allerede god erfaring med robotisering og automatisering. Men utviklingen fremover vil ta digitaliseringen til nye nivåer. Nye produksjonsteknologier, som additiv produksjon (herunder 3D-printing) og nye materialer med revolusjonerende egenskaper, gir mulighet til å designe og produsere på helt nye måter. Programmering av materialer med spesielle egenskaper, kan gi selvbyggende produkter. Dette er eksempel på teknologi som det forskes på og som gjør mulighetsrommet større. Produksjon og fysisk vare kan virtualiseres før produktet er produsert. Prosesser og produkter har sensorikk som gjør enorme datamengder tilgjengelig for avanserte analyseverktøy, og skytjenester åpner en ny verden av informasjonsflyt i verdikjedene.

Avanserte informasjonssystemer, i kombinasjon med sanntidsanalyse av store datamengder og skyteknologi, gir mulighet for autonome maskiner og intelligente systemer som knytter produksjonsprosessene sammen. Hele produksjonskjeden kan (i varierende grad) være basert på digitale løsninger.

Norsk Industris konjunkturrapport for 2019 viser at 80 prosent av bedriftene bruker digitale teknologier eller digitale verktøy i stor grad (34 prosent) eller i noen grad (46 prosent). Det er en klar sammenheng mellom størrelse på bedrift og omfanget av digital teknologi som er i bruk.

Big Data

For industrien vil Big Data-analyse åpne nye muligheter på en rekke områder. Med Big Data-analyse menes teknologi/verktøy som gjør det mulig med rask og nøyaktig analyse av store og komplekse datamengder. 16 prosent av industribedriftene svarte i januar 2019 ja på at de bruker Big Data-analyse. Det er store forskjeller på store og små virksomheter, hele 65 prosent av de store svarer ja på dette spørsmålet. Vi antar at bruken av Big Data-analyse i industrien vil vokse i de nærmeste årene.

Roboter

Bruken av industriroboter øker, det er anslått at veksten i avansert robotikk som er installert globalt vil øke fra ca. to-tre prosent årlig i dag, til rundt ti prosent årlig i løpet av det neste tiåret. Tradisjonelle industriroboter blir i hovedsak brukt til mekanisk håndtering mens den nye generasjonen industriroboter er mer mobile, sammenknyttet og kan samarbeide med mennesker om mer komplekse oppgaver. Etterhvert som avanserte maskiner og roboter blir stadig rimeligere, og programmering av operasjonene blir sterkt redusert, vil enda flere bedrifter erstatte manuelt arbeid med maskiner. Roboter kan jobbe døgnkontinuerlig, og det kan gi stor økning i produksjon.

Digital teknologi som benyttes i bedriftene

Norsk Industris konjunkturrapport for 2019 viser at 80 prosent av bedriftene bruker digitale teknologier eller digitale verktøy i stor grad (34 prosent) eller i noen grad (46 prosent). Det er en klar sammenheng mellom størrelse på bedrift og omfanget av digital teknologi som er i bruk.

Forskjellene i omfang og kompleksitet kommer tydelig frem i spørsmålet hvor bedriftene ble bedt om å krysse av for ulike former for digital teknologi/verktøy som bedriften benytter. Vi ser at det er en klar sammenheng mellom størrelse på bedrift og omfanget av digital teknologi som er i bruk.

Mange bedrifter har altså kommet langt med hensyn til teknologi, men industrien er nødt til å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft for å kunne henge med i konkurransen. For å utnytte mulighetene kreves kompetanse. Konsekvensen av å ikke investere nok i kompetanse, kan bli at mangelfull digital kompetanse blir en flaskehals for videre utvikling og investering i bedriften.

Den norske industrikulturen, med sin flate struktur og tillitsbaserte kultur styrker vår omstillingsevne og -vilje. Med utgangspunkt i styrkene vår kultur gir, kombinert med en solid kompetanse har vi meget gode forutsetninger for å lykkes med digitalisering og med å ta i bruk ny teknologi.

> Gå tilbake til Generelle utviklingstrender

> Gå videre til Bedriftens mål og strategier