Verktøy

Ettersom en strategi er skreddersydd for den enkelte organisasjon eller virksomhetsområdet, finnes det uendelig mange varianter strategier å velge mellom, og dermed heller ingen enkle fasitsvar på hvordan man bør satse på kompetanse for en gitt strategi.

Men en fremgangsmåte for bedriften er å definere sin kjernekompetanse.

Begrepet kjernekompetanse er viktig når strategi skal kobles til kompetanse. Kjernekompetanse er den kompetansen som skal sikre langsiktige, konkurransemessige fordeler og overlevelse for organisasjonen. Kjernekompetansen bør altså være mest mulig unik, og må bidra til at organisasjonens produkter eller tjenester oppfattes som nyttige og verdifulle av kunder eller sluttbruker. Kjernekompetanse kommer til uttrykk gjennom bedriftens produkt/produkter.

En annen fremgangsmåte er å forsøke å lage en kompetansestrategi på bakgrunn av bedriftens overordnede strategi. Deretter bør en ut fra bedriftens overordnede mål forsøke å formulere kompetansemål.

En forutsetning for at mål skal være gode verktøy, er at målene ikke bare antyder ønsket endring og retning på endringen, men at oppnådde endringer er mulige å måle i etterkant. Målene må altså være målbare, enten økonomisk eller ut fra andre indikatorer.

Kilde: Linda Lai Strategisk kompetanseledelse (2017) s. 71

> Gå tilbake til Bedriftens mål og strategier

> Gå videre i modellen til 2. Identifisere kompetansegap