Arbeidsmarkedet og tilgang på arbeidskraft

For industrien og andre konjunkturavhengige næringer er det spesielt vanskelig å forutse tilgang på arbeidskraft. Dette fordi man er avhengige av forhold som verken industrien selv eller myndighetene rår direkte over og som er vanskelige å forutse.

Det er både regionale og bransjemessige ulikheter når det gjelder tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Det kan være lettere å rekruttere i noen områder (ofte byene) og vanskelig i andre. Enkelte bransjer har en utfordring knyttet til konjunkturnedganger, og man er nødt til å nedbemanne for en periode. Samtidig bør en ha fokus på rekruttering og anskaffelse av nødvendig kompetanse på lang sikt, og dette er krevende.

En grunn til utfordrende rekruttering er at det kan være stor konkurranse om samme kompetanse. For eksempel har perioder med høy aktivitet i oljeindustrien gitt rekrutteringsproblemer for ingeniører til bedrifter i prosessindustri, annen landbasert industri og ingeniører til kommune/fylke. Dette kan skyldes økonomi/mulighet til å betale høy nok lønn sett i lys av egen ressurssituasjon. Det kan også skyldes at en bransje eller bedrift fremstår som mer attraktiv enn en annen.

Eksempler