Kunnskapsgrunnlag

Definisjon av kompetanse

Kompetansebegrepet er omfattende, og defineres på mange ulike måter. Man tenker ofte på kunnskap når man bruker kompetansebegrepet, men kompetanse dekker mye mer.

Vi har i dette veikartet valgt å definere kompetanse til å inneholde følgende komponenter:

  • Kunnskap - å vite (faktisk kunnskap?)
  • Forståelse - å skjønne (anvendelse av kunnskap og ferdigheter?)
  • Ferdigheter - å gjøre i en situasjon
    • Kognitive ferdigheter (tallforståelse, lesing, skriving, problemløsning, analyse, kritisk tenkning)
    • Sosiale ferdigheter (evne til samarbeid, kommunikasjon, håndtere konflikter, skape felles forståelse, skape tillit)
    • Emosjonelle ferdigheter (utholdenhet, selvdisiplin, motivasjon, åpenhet)
  • Holdninger og verdier

Kompetansekapital

En bedrifts kompetansekapital vil si den kompetansen som er tilgjengelig, anvendbar og verdifull, og som dermed er et av bedriftens mest sentrale aktiva for å sikre verdiskaping og overlevelse.

Investering i kompetanse dreier seg ikke bare om kompetanseheving, men om å oppnå best mulig eller riktig type kompetanse for å utføre oppgaver og nå mål. Det innebærer at det også kan være behov for å utvikle helt ny eller bredere kompetanse, ikke bare høyere kompetanse. Verdien av organisasjonens kompetansekapital er altså ikke bare avhengig av kompetansenivået isolert sett, men av om organisasjonen har tilgang til den riktige typen kompetanse og i det omfanget det er behov for. Når vi ser på kompetansen som en forvaltningskapital som organisasjonen har tilgang til gjennom sine medarbeidere, blir det viktig å danne seg et inntrykk av den samlede kompetansen organisasjonen forvalter.

> Gå tilbake til Dagens kompetanse

> Gå videre til Fremtidig kompetansebehov