Les mer

En overveiende andel (69 prosent) svarte at fremtidig omsetning vil komme fra nye produkter og ny teknologi. Det var også stor enighet (70 prosent) om at strengere klima og miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt for skipsfarten vil være et fortrinn for norske leverandører og gi nye markedsmuligheter (80 prosent).

Tilbakemelding fra medlemmene viste også at det er behov for effektivisering og styrking av virkemiddelapparatet:

  • Forenkling og avbyråkratisering
  • Finansieringsordninger for demo- og pilotprosjekter
  • Videreutvikling av offentlige innkjøpsordninger som virkemiddel for nye løsninger

Av barrierer for industriell og markedsmessig utvikling ble følgende faktorer fremhevet som viktige:

  • Markedsadgang og internasjonale handelsavtaler må opprettholdes
  • Styrket bistand til markedsutvikling
  • Styrkede finansieringsordninger/ risikoavlastning av FoU
  • Bedre finansieringsordninger for industriell utvikling
  • Høyt kostnadsnivå i Norge
  • Behov for styrket kompetanse innenfor eksisterende og nye fagområder

Sjøkartet belyser noen av disse utfordringene med det formål å kunne bidra til å gi et beslutningsgrunnlag for både næringen og innspill til politiske prosesser.