Satser på det grønne skiftet

Mennesker i maskinrom

Foto: Westcon.

Westcon Power and Automation (WPA) har i flere år levert kraft- og automasjonsløsninger til den maritime bransjen. De senere år har det vært stort fokus i Norge på å redusere drivstofforbruk og utslipp fra skip ved å gå over til batteri-hybrid-drift.

Siden 2015 har WPA satset på innovative og smarte løsninger for det grønne skiftet. I 2014 ble det laget en femårsplan for å bli en ledende leverandør av komplette løsninger for hybridisering- og elektrifisering av skip.

I 2015 ble det investert i en lab med et komplett batterisystem hvor kraft- og automasjonssystemet eSEAMatic BLUE ble utviklet. Første leveranse var i 2016 da WPA bygget om Eidesvik fartøyet Viking Energy til batteri-hybrid-drift. Skipet var verdens første fartøy med batterisystem godkjent av DNV GL som «spinning reserve», det vil si at batteripakken ombord erstatter en hovedmotor som reserve under DP-operasjoner. Det er her de store besparelsene for rederi ligger ved at en sparer drivstoffkostnader, reduserer utslipp og minsker vedlikeholdsbehovet.

I 2018 bygget WPA om IMR-skipet Seven Viking til batterihybrid-drift. Batteripakken på dette skipet er omtrent tre ganger større enn for Viking Energy. Rederiet regner med en drivstoffreduksjon for Seven Viking på 650 tonn årlig, tilsvarende 750 000 liter diesel. I tillegg til lavere forbruk av drivstoff så vil antall driftstimer for motorer reduseres, en vil få gunstigere driftsforhold og løsningen blir mer robust.. For Viking Energy er det en reduksjon på 36 prosent og for Seven Viking 33 prosent i reduserte driftstimer (engine running hours).

Skip på havetSkip på havet

Viking Ebergy. Foto: Westcon.

WPA jobber hele tiden med å videreutvikle sine løsninger for det grønne skiftet. Selskapet ser stort potensiale innen arbeidsfartøy, gods- og passasjertransport langs norskekysten. Målet er å få til bærekraftige nullutslipps-fartøy som kan kombinere batteri, hydrogen og ladeløsninger. For å få til dette besluttet selskapet å investere i hydrogen brenselcelleløsning. Denne vil bli integrert med eksisterende batterilab på Karmøy i løpet av 2019.

I 2018 ble det klart at WPA skal levere kraft- og automasjonsløsningen til verdens første ferje som skal drives av flytende hydrogen og batteri. Det er rederiet Norled som har ferjen som skal settes i drift i 2021. Selskapet jobber også sammen med flere partnere for å utvikle en løsning med komprimert hydrogen i EU-prosjektet Flagships. Dette er en ferje som skal gå i Ryfylke, og som skal settes i drift i 2021.

Et av de minst klimavennlige transportmidlene som finnes er hurtiggående passasjerskip. Utslippet av klimagasser fra en vanlig fossildrevet hurtigbåt er ifølge SSB 15 ganger høyere enn fra en dieselbuss – regnet i CO₂-ekvivalenter per persontur. Her jobber WPA sammen med flere partnere for å finne den beste nullutslipps-løsningen ved å kombinere, hydrogen, batteri og ladeløsninger. Flere fylker i Norge har slike fartøy og først ut å med å investere i nye null- lavutslippsbåter er Sogn og Fjordane og Trøndelag.