Livssyklusløsning for overvåking av farlige stoffer

Illustrasjon: Metizoft

Illustrasjon: Metizoft.

Metizoft utvikler og tilbyr en livssyklusløsning for overvåking av farlige stoffer om bord i skip, kalt «IHM Life Cycle Solution».

IHM er en forkortelse for «Inventory of Hazardous Materials».

Løsningen er et resultat av nye krav i forbindelse med skraping og resirkulering av skip, som i dag i stor grad skjer på en måte som ikke tar hensyn til miljø og menneskers helse.

De tre store regelverkene på området er:

  • Forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger
  • IMOs Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (HKC)
  • EUs Ship Reycling Regulation
IHM-inspeksjon

Før overvåking av farlige stoffer kan starte, kreves det ofte at et skip må ha en såkalt IHM-inspeksjon.

En inspektør fra Metizoft går da om bord i skipet og tar fysiske og visuelle prøver fra komponenter som potensielt kan inneholde et farlig stoff. Prøvene testes i etterkant for mer enn 20 ulike stoffer i et sertifisert laboratorium.

IHM-oppdatering gjennom skipets levetid

Så snart en inspeksjon er gjennomført og en rapport er laget og godkjent, setter Metizoft i gang med overvåking av farlige stoff som kommer om bord i skipet. Metizoft har programvare som lager en oversikt over de farlige stoffene og deres plassering på skipet: IHM (Inventory of Hazardous Materials).

Gjennom portalen Metizone kan et skips mannskap til enhver tid hente ut et oppdatert IHM. Regelverket krever at IHM blir kontinuerlig oppdatert gjennom skipets levetid. Når et skip skal skrapes og resirkuleres, så lages en «Ship Reycling Plan» basert på skipets IHM.

Kontinuerlig kvalitetsfokus

Et viktig arbeid med oppdatering av IHM er å ha et høyt kvalitetsfokus og sørge for jevnlige oppdateringer av programvaren. Regelverkene vil til enhver tid være bestemmende for hvilke farlige stoff som skal overvåkes, og hvorvidt det er nulltoleranse for et stoff eller ikke.