EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Hvordan forebygge forsøpling av EPS og XPS fra byggeplasser

Publisert

En rapport blir vist frem

Foto: EPS-foreningen

En ny studie gjennomført av Hold Norge Rent og EPS-foreningen viser at forsøpling av EPS- og XPS-produkter kan reduseres betydelig ved å implementere kunnskapsbaserte og målrettede tiltak.

Hold Norge Rent og EPS-foreningen har ferdigstilt et felles prosjekt for å redusere EPS og XPS på avveie fra byggeplasser. Hovedmålet for prosjektet var å identifisere kilder og årsaker til forsøpling fra disse materialene og utarbeide målrettede tiltak. 

Et viktig fokus for prosjektet var at det skulle lede til konkrete tiltak som faktisk kan innføres på byggeplassen uten store investeringer. Det ble derfor utarbeidet en veileder for lagring og håndtering av EPS og XPS på byggeplasser, og en rapport som beskriver flere praktiske tiltak for hvordan man kan forebygge at EPS og XPS havner på avveie. Løsningene er delt inn i tiltak som er knyttet til nybygg og løsninger som er knyttet til sanering. På den måten kan man lettere tilpasse tiltakene til den konkrete situasjonen på sin byggeplass. 

Om EPS og XPS i byggebransjen 

Mengden EPS og XPS i omløp er omfattende, og materialene benyttes blant annet i stor utstrekning i bygg- og anleggsbransjen.  

EPS og XPS har lav egenvekt og fragmenterer lett. Dette, i kombinasjon med at materialene gjerne håndteres utendørs, betyr at det er svært viktig å ha gode tiltak for å forhindre at materialet blir tatt av vinden og kommer på avveie. 

I Norge er det lite fokus på plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser, og på innsamling og gjenvinning av EPS og XPS. EPS er et materiale som er 100% resirkulerbart, hvilket betyr at restmaterialer kan resirkuleres og har dermed et stort potensial for gjenvinning. EPS-foreningen og Hold Norge Rent ønsker å bedre utnytte dette potensialet gjennom dette prosjektet slik at man i tillegg til å forhindre tap av EPS og XPS i naturen, også kan øke muligheten for gjenvinning. 

Kunnskapsinnhenting og mulige årsaker

Forsøplingsrisikoen knyttet til bruken av EPS og XPS kan reduseres betydelig ved å implementere kunnskapsbaserte og målrettede tiltak. For å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag, innhentet prosjektet kunnskap gjennom ryddeaksjoner flere steder i landet, fra en spørreundersøkelse blant bransjeaktører og ved befaringer på fem byggeplasser.  

Erfaringer fra ryddeaksjonene viser at kjennetegn ved materialene kan spore forsøplingen tilbake til kildene. 85 prosent av EPS- og XPS-gjenstandene som ble ryddet i forbindelse med prosjektet kunne identifiseres. 

Tiltak som kan løse utfordringene

Valg av tiltak vil være avhengig av type byggeprosjekt, type byggeplass og dokumenterte utfordringer knyttet til forsøpling. Både myndigheter, oppdragsgivere, entreprenører, produsenter, leverandører, transportselskap og avfallsselskap har en rolle å spille i det forebyggende arbeidet.

Ved nybygg er forsøplingsrisikoen til stede både ved bruk, lagring og avfallshåndtering. For å løse det praktiske arbeidet og etablere gode rutiner på byggeplassen, bør det blant annet etableres et samarbeid med Byggenæringens Landsforening.

Løsninger knyttet til nybygg

 • Evaluere forsøplingsrisikoen i alle byggeprosjekter
 • Inkludere kostnader til tiltak mot forsøpling i budsjett og anbud
 • Informere om håndtering av EPS- og XPS- produkter særlig knyttet til lagring og kapping
 • Bruke kappeverktøy som minimerer forsøpling og effektiviserer opprydding
 • Levere miljøsekk for sortering av EPS- og XPS- avfall sammen med EPS og XPS
 • Innføre henteordninger for miljøsekkene med sortert EPS og XPS
 • Inngå innkjøpsavtaler for overskuddsmateriell
 • Etablere samarbeid med Byggenæringens Landsforening

Ved sanering knytter forsøplingsrisikoen seg til knusing av innstøpt EPS og manuell utskilling av EPS fra betong. Det bør derfor innføres krav om å sette inn tiltak mot forsøplingsrisiko i offentlige anbud.

Løsning knyttet til sanering

 • Innføre krav til prising av sikringstiltak mot forsøpling fra EPS og XPS i offentlige innkjøp
 • Utvikle prosesser som effektivt skiller EPS fra betong i en beskyttet sone
 • Dedikere ressurser til rydding av EPS og XPS mens arbeid med gravemaskin pågår
 • Rive bygg konstruert av betong i større stykker
 • Designe bygg for gjenvinning der rivningsaspektet tas i betraktning når bygget utformes

Systemer for avfallshåndtering

Gode systemer og rutiner for avfallshåndtering kan også bidra til å redusere forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS. 

Entreprenørene følger retningslinjene til det lokale avfallsselskapet, men de fleste avfallsmottak henviser bygg-EPS til restavfallet. Dermed motiveres ikke byggeplasser til å prioritere gode systemer for denne avfallsstrømmen. Forsøplingsrisikoen knyttet til EPS og XPS kan særlig reduseres gjennom å gi overskuddsmateriellet mer verdi ved å etablere innkjøpsavtaler for overskuddsmateriell for videre salg. 

Et viktig resultat fra prosjektet er en ny veileder for håndtering av avskjær og annen brukt EPS og XPS på byggeplass. Veilederen inneholder tre enkle råd om sikring, kapping og sortering som vil bidra til redusert forsøpling fra byggeplasser. 

 

LAST NED:

Rapport for forebygging av forsøpling av EPS og XPS fra byggeplasser

Veileder for bruk av EPS på byggeplassen