Om arbeidet med veikartet

Formål

Ansatte med riktig og relevant kompetanse er avgjørende for verdiskapingsevnen og konkurransedyktighet i fremtidens industri. Dette gjelder alle nivå i bedriftene, og er forutsetninger for effektivitet, omstilling og konkurransekraft.

Det overordnede målet med veikartet er derfor å bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft på kort og lengre sikt.

Mandat

Arbeidsgruppen har utarbeidet veikartet ved blant annet å foreta følgende kartleggingsarbeid:
 • Foreta spørreundersøkelser og/eller intervju blant medlemsbedrifter i Norsk Industri for å kartlegge industriens kompetansebehov.
 • Benytte eksisterende møteplasser i Norsk Industri for å fremskaffe relevant input til veikartet
 • Innhente eksempler og gode historier fra medlemsbedrifter, som kan brukes i veikartet for å belyse ulike temaer og problemstillinger.
 • Benytte eksisterende og kommende aktuelle rapporter mm fra myndighetene, Norsk Industri, NHO og andre (for eksempel fra den pågående EVU-reformen, Industrimeldingen, Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021, Norsk Industris konjunkturrapport og eksisterende veikart, NHOs kompetansebarometer mm)
Ut fra kartleggingsarbeidet har skal veikart ta for seg følgende:
 • Diskutere hvordan skape et læringsintensivt arbeidsliv der bedriften får utviklet, mobilisert og anvendt sin samlede kompetanse
 • Angi hvilke tiltak som må gjøres og hvilke rammebetingelser som bør justeres og etableres for å sikre industrien riktig og relevant kompetanse.
 • Gi en beskrivelse av samt diskutere behovet for endringer innen:
  • Det formelle utdanningsløpet (innhold, kvalitet, struktur, finansiering mm)
  • Etter- og videreutdanning (bedriftsinterne tiltak samt formell etter- og videreutdanning, livslang lærling)
  • Samarbeid skole/ industri
  • Rekrutteringsarbeid
Hva skal veikartet brukes til:
 • Egne seg som grunnlagsdokument i bedriftenes kompetansestrategiske arbeid.
 • Gi føringer for Norsk Industri sin fremtidige kompetanse- og utdanningspolitikk.
 • Egne seg som grunnlagsdokument i det politiske påvirkningsarbeidet.

Digitalisering og teknologiutvikling har en sentral plass i veikartet.

Avgrensninger

Veikartet skal begrenses til å omhandle STEM-fagene i utdanningsløpet (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Grunnskoleutdanningen og forskning skal ikke behandles.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen er nedsatt av Norsk Industri sitt kompetanseutvalg og består av følgende:

 • Per Holdø, Hydro Aluminium
 • Sverre Panengstuen, Intek Engineering
 • Roar Uttisrud, Kongsberg Defence & Aerospace
 • Kari Strande, Borregaard
 • Anne Helene Sunde Hagem, Aibel
 • Monika Nipen, Kleven Verft
 • Marthe Outzen, Brunvoll

Arbeidsgruppen består i tillegg av representanter fra Norsk Industri: 

 • Anita Østro
 • Kjetil Tvedt
 • Marit Holtermann Foss
 • Hans Petter Bøe Rebo
 • Knut Skotner
 • Cathrine W. Eidal

Kompetanseutvalget i Norsk Industri er styringsgruppe for arbeidet med veikartet, og skal gjøre de overordnede vedtakene og styre arbeidet.

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 5. september 2018. Veikartet ble lansert og overlevert til statsminister Erna Solberg på Industrikonferansen 7. mai 2019.