EØS - Norge - Brexit

 

For industrien er EØS-avtalen garantisten for at vi har likeverdige betingelser som våre europeiske konkurrenter på vårt viktigste marked. Vi er et lite land som hverken kan forbruke alt vi produserer eller være selvforsynt med hva vi trenger. Slik har det alltid vært. Derfor behøver vi et forpliktende regelverk som sikrer våre rettigheter og gir nødvendig forutsigbarhet. Det å kunne planlegge for drift, salg og investeringer i visshet om at rammene består er viktigere enn noensinne. Det sikrer bedriftene, det trygger arbeidsplassene.

Og så er EØS noe langt mer enn en handelsavtale. Den gir rettigheter og muligheter på svært mange områder, enten du er ansatt, bedriftsleder, pensjonist, student, forsker eller kulturarbeider. EØS gir mulighet til å selge varer uten hindring, anledning til å studere hvor du vil og være viss på at pensjonen kommer selv om du bor i Spania.

Hjørnestenene i det indre marked betraktes som EUs mest suksessrike samarbeid og har gitt betydelige økonomiske gevinster. Borgere og bedrifter i EØS-området har fått adgang til flere og bedre varer og tjenester, og gjennom skjerpet konkurranse, til en lavere pris. Bedrifter og land har i realiteten delt gevinstene som spesialisering innebærer. I tillegg er så vel produsenter som forbrukere sikret økt beskyttelse og rettigheter.

Det indre marked bygger på en grunnleggende forutsetning at én frihet er gjensidig avhengig av de tre andre. Adgang til markedet innebærer derfor at man aksepterer samtlige fire friheter.

 

 

 

Brexit og Norge

På denne siden oppsummerer vi og peker på noen forhold i Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia som vil være av betydning for norsk industrien.

ACER og EUs energisamarbeid

Alt du trenger å vite om ACER og EUs energisamarbeid!

Følg Brexit-utviklingen!

Hver måned lager vi en liten oppsummering av hva som har skjedd på Brexit-fronten i spalten "Brexit måned for måned".

EØS - Noe langt mer enn en handelsavtale

I Konjunkturrapporten 2019 viet vi 25 sider til den da 25 år gamle EØS-avtalen.

De fire friheter

Prinsippet om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer over landegrensene og fraværet av diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet er kjernen i ideen om et fellesmarked i EU, og de fire friheter er derfor en slags «grunnlov» for EU. Disse frihetene utviklet seg gjennom EUs historie slik at de ikke lenger kun gjelder for markedet, varehandel og tjenester, men også mer grunnleggende for EUs borgere. 

Fri bevegelse av varer

Fri bevegelse av varer innebærer at toll og mengdebegrensninger (f.eks. kvoter) er avviklet mellom landene. Dette er i midlertidig ikke tilstrekkelig for å avskaffe handelshindringer og konkurransevridning. Skal man etablere et ekte europeisk hjemmemarked må også fysiske, tekniske og fiskale hindringer i varehandelen fjernes (se kapittel 3.7). I dag har vi kraftig forenklede deklareringsregler inn til EU, og innenfor EUs yttergrense er det ingen grensekontroll overhodet.

Fri bevegelse av personer

Fri bevegelse av personer betyr at en EØS-borger fritt kan flyttet til et annet land for å søke arbeid. Tilsvarende gjelder rett til å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Har man egne midler kan man fritt studere eller oppholde seg i et annet EØS-land (for eksempel som pensjonist) uten å måtte søke arbeidseller oppholdstillatelse på forhånd. Det er ikke anledning til å diskriminere arbeidstakere på grunnlag av nasjonalitet. Under merkelappen fri personbevegelse finner man også et sett grunnleggende sosiale rettigheter og krav til arbeidsvilkår.

Fri bevegelse av kapital

Fri bevegelse av kapital. Med dette er det etablert et felles finansielt marked i EØS-området med fri kapitalbevegelse og frihet til å tilby finansielle tjenester. Personer og bedrifter kan ta opp lån og plassere kapital der de ønsker. Banker, forsikringsselskap og aktører innen verdipapirvirksomhet kan, gitt at de er basert på de felles reglene, tilby sine tjenester innenfor hele området. Betaling over landegrensene skal kunne foregå uhindret.

Fri bevegelse av tjenester

Fri bevegelse av tjenester dekker retten til fri utøvelse av tjenestevirksomhet på en rekke områder utover det som dekkes av finansielle tjenester. Dette gjelder blant annet vare- og persontransport på vei, i luften og til vanns. Reglene for de ulike områdene varierer og er under stadig utvikling, i og med at tjenestesektoren blir stadig viktigere i europeisk økonomi. Grunnplanken er imidlertid at en tilbyder av tjenester som etablerer seg i et annet land skal kunne uhindret tilby disse så lenge man oppfyller fundamentale europeiske og nasjonale krav. Det er også etablert et omfattende sett av regler for grenseoverskridende tjenester. I så måte bør vi minne om hvor viktig tjenesteyting er blitt for norske industribedrifter.

Hva skiller EU, EØS og Brexit?

Her ser du en grafisk fremstilling av omfanget av ulike samarbeidsordninger i Europa: Kilde: NHO / Norsk Industri

Her ser du en grafisk fremstilling av omfanget av ulike samarbeidsordninger i Europa. Klikk på bildet for å laste ned utskriftsvennlig pdf. Kilde: NHO / Norsk Industri.

Aktuelt om EØS og Brexit:

  1. Frihandelsavtalen: hva betyr dette for norsk industri?

    Storbritannia og EØS/EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein avsluttet forhandlingene om en frihandelsavtale i begynnelsen av juni. Avtalen vil for overskuelig fremtid regulere forholdet mellom de fire landene etter at Storbritannia trakk seg ut av EU og EØS ved nyttår. Avtalen vil også erstatte den nødløsningen som har fungert mens forhandlingene har pågått.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Portrett av Jeanette Iren Moen
  • Jeanette Iren Moen
  • Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima
  • Pressebilder