Foto: iStockPhoto
Foto: iStockPhoto

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Innhold

Om oss

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge eller som representerer utenlandske maling-, lakk- og limprodusenter og som er direkte ansvarlig overfor den utenlandske produsenten.

Den norske malingbransjen er godt representert innenfor Maling & Lakkindustriens Forbund med en markedsdekning på ca 90 prosent. M & Ls medlemmer står for en omsetning på nærmere 5 milliarder per år.

Forbundets formål er å:
 • Ivareta felles økonomiske og faglige interesser og representere maling-, lakk- og limindustrien overfor myndigheter, innen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Industri, overfor andre nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner og samfunnet og markedet for øvrig.
 • Arbeide for at medlemmene får rammebetingelser som gir utviklingsmuligheter, gode og trygge arbeidsplasser og som fremmer miljøhensyn knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av maling, lakk, lim og beslektede produkter.
 • Fremme kontakt og samhold i bransjen, i samsvar med konkurranselovgivningen.
 • Bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse, og individuelt, så langt som praktisk mulig. Til å utføre slike servicefunksjoner har Forbundet etablert ha egen serviceenhet.
Kontakt med myndigheter, bransjeforeninger og andre aktører i markedet

Maling & Lakkindustriens Forbunds sekretariat har regelmessig kontakt med nasjonale myndigheter som Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og Produktregisteret.

Gjennom medlemskap i og nære kontakter med nasjonale og internasjonale organisasjoner uveksles erfaringer om utforming og fortolkning av lover, produktspørsmål etc.

De viktigste serviceoppgavene er knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved produksjon, bruk og avhending av maling, lakk og limprodukter.

Internasjonal representasjon

M & L deltar aktivt i arbeidet innenfor CEPE (Euroepan council of Paint, Printing Ink and Artists Colours Industry) om europeisk lovgivning, vitenskaplige og økonomiske spørsmål. Dessuten har Maling & Lakkindustriens Forbund et nært samarbeid med de nordiske foreningenen i spørsmål som omhandler det nordiske markedet.

HVA ER RIKTIGE GRUPPER?
NEDERST VISES DE SOM NEDTREKKS-MENYER.

Bransjesamarbeidet

Innenfor Forbundet deltar medlemsbedriftene i relevante grupper innenfor områdene:
- Industrilakk
- Merkevarer
- Protective  
- Lim
- Miljø
- Transportgruppe

Bransjesamarbeid

Innenfor Forbundet deltar medlemsbedriftene i relevante grupper innenfor områdene:

Merkevaregruppen

Merkevaregruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med kunde- og bransjerelaterte saker.

Møteaktivitet:

 • Gruppemøter to ganger i året, eller ved behov

Arbeidsområder:

 • Overordnede markedstrender og utvikling
 • Overvåke myndighetskrav som kan påvirke bransjen
 • Overvåke krav rundt dokumentasjon og bruk av sikkerhetsdokumenter og produktinformasjon til bransjen
 • Samarbeide med andre bransjerelevante organisasjoner som kan bidra til å fremme malerfaget
 • Ved behov gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.

Se representanter i gruppen

Miljøgruppen

Miljøgruppen er oppnevnt for å veilede Styret i deres arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Møteaktivitet:

 • Gruppemøter fire ganger i året
 • Nordisk miljømøte og CEPE-møte en gang per år

Arbeidsområder:

 • Overvåking og tolking av regelverk og bransjekrav
 • Gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.
 • Organisere møter med myndighetene ved behov
 • Besvare henvendelser fra presse, organisasjoner og offentligheten
 • Utforme felles bransjeuttalelser i enkelte saker
 • Delta i organisering av Kjemikaliedagene

Se representanter i gruppen

Protectivegruppen

Protectivegruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med kunde- og bransjerelaterte saker.

Møteaktivitet:

 • Gruppemøter to ganger i året, eller ved behov

Arbeidsområder:

 • Overordnede markedstrender og utvikling
 • Overvåke myndighetskrav som kan påvirke bransjen
 • Overvåke krav rundt dokumentasjon og bruk av sikkerhetsdokumenter og produktinformasjon til bransjen
 • Samarbeide med andre bransjerelevante organisasjoner som kan bidra til å fremme malerfaget
 • Ved behov gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.

Se representanter i gruppen

Transportgruppen

Transportgruppa er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med regelverk rundt transport av farlig gods på vei (ADR), sjø(IMDG), fly (IATA) evt. bane (RID) dersom aktuelt.

Møteaktivitet:

 • Gruppemøter 2 ganger i året, eller ved behov
 • Representere Maling og Lakkindustriens Forbund i CEPE Technical Committee Transport-møte to ganger per år
 • Deltakelse på eventuelle formøter hos DSB dersom aktuelt
 • Deltakelse på Nordisk møte dersom aktuelt

Arbeidsområder:

 • Overvåking og tolking av transportregelverk og bransjekrav
 • Gi felles innspill til høringer om transportregelverk, etc.
 • Organisere møter med transportmyndighetene ved behov (DSB, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet osv.)
 • Besvare henvendelser fra presse, organisasjoner og offentligheten · Utforme felles bransjeuttalelser i enkelte saker. Skjer som oftest gjennom Technical Committee Transport sitt felles arbeid.

Se representanter i gruppen