Foto: iStockPhoto
Foto: iStockPhoto

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Innhold

Medlemskap i Maling & Lakkindustriens Forbund

Forbundet er en bransjeforening i Norsk Industri også utfører det daglige arbeid. Forbundet kan derfor trekke på Norsk Industris samlede kompetanse på næringspolitiske, miljøpolitiske og arbeidsgiverpolitiske spørsmål.

Medlemskontakten skjer i stor grad gjennom produktorienterte grupper:

I tillegg har vi en aktiv Miljøgruppe som dels ivaretar bransjens interesser i forhold til utforming av regelverk både europeisk og i Norge, og dels gir anbefalinger om praktisk forståelse og etterlevelse av vedtatt regelverk. Forbundets medlemskap i den europeiske malingsindustriorganisasjonen CEPE gir et godt grunnlag for dette arbeidet.

Alle medlemmene har adgang til og oppfordres til deltagelse i gruppene.

Av særlig interesse for mange av våre medlemmer er dessuten vår statistikk. Hvert medlem sender Forbundet oppgave over eget salg som blir registrert og samlet.  Den sammenstilte statistikken blir hvert tertial sendt medlemmene som derved får en oversikt over totalsalget, slik at man til enhver tid kjenner sin andel.  Medlemmene i de ulike markedsgruppene, herunder Merkevaregruppen og Industrilakkgruppen, bestemmer selv inndelingen av statistikken innen sitt område.  Alle salgstall for den enkelte bedrift blir av Forbundet behandlet strengt konfidensielt.  Deltakelse i statistikkarbeidet er en forutsetning for medlemskap, da statistikken danner grunnlaget for medlemskontingenten.

Bransjen står overfor store utfordringer, både markedsmessig og når det gjelder myndighetskrav til våre produkter. EU vil i nær fremtid vedta et direktiv om grenseverdier for flyktige organiske forbindelser i bygningsmalinger og billakker. EU-kommisjonen har fremlagt forslag til et helt nytt kjemikalieregelverk – REACH - med svært store økonomiske, arbeidsmessige og kompetansemessige konsekvenser for bedrifter som produserer eller bruker kjemiske stoffer. Malingsindustrien med sitt store antall råstoffer og kompliserte kjemiske sammensetning blir i særlig grad berørt. Samtidig har vi allerede et svært komplisert regelverk for klassifisering, merking, informasjon, testing og godkjenning av kjemikalier. Dette er sentrale arbeidsområder for Maling & Lakkindustriens Forbund.

For ordens skyld oppgir vi de aktuelle økonomiske betingelser for medlemskap.

Formelt sett vil nye medlemmer kunne opptas på basis av en kortfattet skriftlig søknad i brevs form.

Ta gjerne kontakt med oss!

Maling & Lakkindustriens Forbund | Norwegian Coatings Association | Middelthunsgt. 27 | P.O. Box 7072 | Majorstuen | N-0306 Oslo | +47 23 08 88 00