Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2020: Nøktern optimisme

konjrapp2020

Direktør Knut E. Sunde presenterer Konjunkturrapporten 2020. Foto: Norsk Industri.

Ved inngangen til 2020 er norsk industri godt posisjonert for å håndtere fremtiden. Dette kommer frem i Norsk Industris Konjunkturrapport som ble lansert 22. januar.

Basert på tilbakemeldinger 350 av våre medlemsbedrifter, spår Norsk Industri at industrien jevnt over vil ha en omsetningsvekst på to-tre prosent, herunder en eksportvekst på ca. syv prosent. Internasjonaliseringen vil fortsette, selv om pågående handelskrig, uavklart Brexit, bilindustriens omstillingsproblemer og terrortrussel har økt risikopremien.

Med såpass forsiktige anslag på omsetningsøkning, spår vi ganske stabil sysselsetting når det gjelder fast ansatte. Industrien må ha produktivitetsvekst for å overleve i en hard internasjonal konkurranse, da kreves det en viss vekst i omsetningen for å holde på egen sysselsetting. Når det gjelder innleie faller dette signifikant, ettersom markedet roer seg og noen større prosjekter som krevde svært mange medarbeidere innenfor en kort tidsperiode, nå går mot slutten.

Direktør Knut E. Sunde overrekker Konjunkturrapporten til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Norsk Industri.

Går foran på miljøteknologi

Også miljøaspektet er tatt inn. Våre medlemmer har en klar tro på at det norske industribedrifter gjør, har en positiv innvirkning på klima og miljø. Dessuten varsler medlemmene om bærekraftskrav fra omverdenen. Teknologiutviklingen innen blant annet maritim utstyrsindustri, karbonfangst og -lagring (CCS) og havvind bidrar til å få ned klimautslipp både i Norge og internasjonalt, via norske bedrifter med betydelig eksport av løsninger. Norske industribedrifter ligger i front på teknologiske løsninger som vil utgjøre en forskjell fremover.

Høye industriinvesteringer

2020 blir tredje året på rad med høye industriinvesteringer i nye maskiner og nytt produksjonsutstyr. Fjoråret var «all time high» for investeringer siden finanskrisen, med godt over 50 milliarder investert i Norge. Mesteparten av investeringene har vært gjort for å øke produksjonskapasiteten, og noe har vært gjort for å øke produktiviteten og tilfredsstille miljøkrav. Dermed har industrien en høyere produksjonskapasitet i starten av året enn for et år siden.

Arbeidsplassen 4.0

Hva er suksesskriteriene bak en vellykket digital omstilling? Er den norske arbeidsmodellen et fortrinn for digitalisering i praksis? I årets konjunkturrapport har vi viet et helt kapittel til sammendraget av en ny SINTEF-rapport som ble lansert 21. januar. Rapporten er initiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Industri, og ført i pennen av SINTEF Manufacturing. Studiet har blitt til i samspill med næringsministerens Topplederforum for digitalisering i industrien og en tilknyttet ekspertgruppe.

Forumet har ønsket å forstå hvordan vi kan utnytte vår unike arbeidsmodell i arbeidet med å fase inn ny teknologi raskt nok, men samtidig ivareta behovet for involvering på arbeidsplassen. Rapporten presenterer gode eksempler fra industrien, og har gjort et dypdykk inn i disse gjennom omfattende intervjuer. De samme spørsmålene har blitt stilt 5 arbeidstakere med ulike roller i rundt 33 industribedrifter. Til sammen rundt 175 dybdeintervjuer er gjennomført med administrerende direktører, produksjonsledere, tillitsvalgte og operatører. Rapporten er basert på disse intervjuene, og drøftinger av funnene i Topplederforum og ekspertgruppen.

> Les rapporten "Lær av de beste. Hvordan skaffe seg konkurransekraft gjennomdigitalisering?"

Her finner du årets konjunkturrapport

Årets rapport kan leses digitalt på nett, lastes ned som pdf eller du kan få tilsendt trykt versjon ved å ta kontakt med kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal.