EØS - Norge - Brexit

Vil norsk energipolitikk berøres?

  • Handel med og utveksling av energi blir som så dann ikke berørt, men da britene trekker seg ut av det energipolitiske samarbeidet vil nye avtaler og praksis kunne bli mer komplisert. Målet for både Storbritannia og EU er imidlertid å sikre nødvendig handel, forsyningssikkerhet og bærekraftig utvikling.
  • Avtalen bekrefter mye som allerede ligger i EUs regelverk, herunder statenes råderett mht. Ressursbruk, forsyningssikkerhet, ikke-diskriminering mellom leverandører og at 3. part har rett til nett eller rørledning.
  • Storbritannia går som EU-medlem ut av koordineringsorganene for hhv. elektrisitet og gass (ENTSO-E og ENTSO-G), men råd derfra skal i fremtidig samarbeid mellom EU og Storbritannia legge rammene. Regulatorrådet ACERs anbefalinger skal også i fremtiden tillegges vekt.
  • EU bekrefter de målene som er satt mht. fornybar energi og energieffektivitet i 2030. Storbritannia forplikter seg til de mål som er sendt inn i sine nasjonale energi- og klimaplaner, per. 2020.
  • Avtalen legger opp til et omfattende, men ikke bindende, samarbeid hva gjelder fornybar energi i Nordsjøen, samt å styrke relevant samarbeid om forskning, utvikling og innovasjon.
  • Avtalen utløper – om ikke annet bestemmes – i 2026.