Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

39. Kan ACER tvinge Norge til å bygge kabler og nett?

Nei, ACER kan ikke tvinge verken Norge eller EU land til å bygge nett. Behandlingen av konsesjoner for utenlandsforbindelser og nasjonale nettforsterkninger blir fullt og helt gjort av norske myndigheter.

De nasjonale sentralnettselskapene (i Norge: Statnett) skal sørge for et sikkert og effektivt system for å møte etterspørselen, i samarbeid med sentralnettselskapene i naboland.

EU har som mål at alle land skal ha utvekslingskapasitet tilsvarende 10% av produksjonskapasiteten innen 2020 og 15 prosent innen 2030. Norge har langt mer enn dette allerede. Norges utvekslingskapasitet med utlandet er i dag 6200 MW. Dette tilsvarer om lag 20 prosent av vår installerte produksjonskapasitet. To nye utenlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2019 og 2021, og er på 1400 MW hver. Dette vil øke den samlede norske utvekslingskapasiteten til om lag 9000 MW, ca. 30 prosent. Norge vil dermed ha en svært høy andel utvekslingskapasitet sammenliknet med mange av de europeiske landene.

> Les mer på Energifakta Norge

I forbindelse med iverksetting av tredje pakke i norsk lov ba Stortinget regjeringen om å fremme forslag om at alle utenlandskabler skal eies av Statnett. Dette vedtaket er foreløpig ikke iverksatt i norsk lov.

Tredje energimarkedspakke handler om hvordan landene bruker eksisterende nett og kabler. Norden har i årtier hatt et velfungerende, felles markedsbasert system som har latt kraften flyte fritt uavhengig av landegrenser. Dette systemet har inspirert utvikling av den nye energipolitikken i EU.

Innenfor EU det ikke uvanlig at man stenger for flyt over landegrenser for å håndtere interne flaskehalser i nettet. Eksempelvis har Tyskland gjort dette for å opprettholde lik pris i hele landet, selv om fysiske forhold burde tilsi flere prisområder, slik vi har i Norge og andre nordiske land. EU ønsker lik behandling av internt nett og utenlandsforbindelser, slik Norden praktiserer. Restriksjoner på fri kraftflyt over landegrensene kan være i strid med EU-reglene. Et eksempel på det er EU-kommisjonens konkurransesak mot Svenska Kraftnät som ble avgjort ved forlik i 2010. Slike restriksjoner kan også være i strid med reglene i ren energi-pakken.