Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Ordliste

Her finner du en ordliste med en forklaring på de mest brukte begrepene når vi snakker om EUs energisamarbeid.

ACER

Agency for the Cooperation of European Energy Regulators

DSO

Distribution System Operator, distribusjonssystemoperatørene som drifter strømnettet i de ulike regionene i landet. Eksempler er Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett, etc.

ENTSO-E

European network of Transmission System Operators for Electricity

ENTSO-G

European network of Transmission System Operators for Gas

EU

Den europeiske union

EU-kommisjonen

Dels EUs byråkrati, dels en slags regjering, lager forslag til EU-lover, og følger med på at medlemslandene iverksetter vedtatte EU-lover. Kan lage mer detaljerte regler for lovene som skal iverksettes (sammen med komite av representanter fra medlemsland).

EU-parlamentet/Europaparlamentet

Vedtar EU-lover sammen med EU-rådet.

EU-rådet

Består av ministre fra medlemsland, vedtar EU-lover sammen med EU-parlamentet.

Det europeiske råd

Består av statsministre og presidenter fra EUs medlemsland, vedtar overordnede prioriteringer og legger overordnede strategiske føringer på EU-politikk.

EFTA

European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbund

ESA

EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

OED

Olje- og energidepartementet

RME

Reguleringsmyndigheten for energi

TSO

Transmission System Operator, Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Systemansvarlig koordinerer driften av kraftsystemet, sørger for fastsettelse av kapasitet til markedet, håndtering av flaskehalser og handel med andre land.