Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

36. Hvem bestemmer over nye utenlandskabler?

ACER bestemmer ikke hvorvidt kabler mellom land skal bygges. Dette er opp til de enkelte land å bestemme. ACER har oppgaver knyttet til bruken av eksisterende kabler og bistår i saksbehandling (kostnadsfordeling) om pengestøtte til nye utenlandskabler.

EU har en rekke prosjekter definert som prioriterte infrastrukturprosjekter – Projects of Common Interest (PCI). Dette er regulert i Infrastrukturforordningen. Kabelprosjekter velges ut gjennom utarbeidelse av regionale lister. Ingen prosjekter inkluderes i regionale lister uten at dette er godkjent av medlemslandene prosjektet befinner seg i. Prosjekter på regionale lister er med i konkurransen om å bli et prioritert infrastrukturprosjekt i EU. At en utenlandskabel oppnår prioritert status betyr ikke at prosjektet har krav på konsesjon, det bestemmes av nasjonale myndigheter. En slik status gir imidlertid krav på prioritet i konsesjonsbehandling og kvalifiserer til å søke om støtte fra EU-fond. ACER bistår i saksbehandling om pengestøtte fra EU til slike prioriterte kabelprosjekter og skal bidra til korrekt gjennomføring av bygge- og driftsprosess. Videre skal de bidra til en raskere realisering av prosjektene. Det er likevel opp til landene hvorvidt kablene skal bygges.

Infrastrukturforordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det er i forordningen åpnet for at prosjekter til tredjeland kan få PCI-status, det gir mulighet til å motta finansiering til infrastrukturprosjekter. Infrastrukturforordningen gir ikke EU-organer myndighet til å pålegge medlemslandene å bygge infrastruktur. Norske myndigheter har styring og kontroll med utbygging av det norske strømnettet, gjennom konsesjonssystemet etter energiloven, herunder beslutninger om å bygge utenlandskabler. Norske myndigheter har full kontroll over hvilke kraftledninger som tillates bygget til og fra Norge.