Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

31. Hva gjør RME?

  • RME skal føre tilsyn med at vedtatt politikk blir etterlevd.
  • De reglene RME skal håndheve er underlagt demokratisk kontroll – vedtatt politisk.
  • RMEs enkeltvedtak kan påklages til en egen klageordning (energiklagenemda). Energiklagenemnda er utnevnt av OED, men er uavhengig og kan ikke instrueres i enkeltsaker.
  • RME kan sammenlignes med andre tilsyn, f.eks. Finanstilsynet eller Konkurransetilsynet.