Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

30. Hva er RME?

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er Norges reguleringsmyndighet med særlig ansvar for kraftmarked og nettmonopol. RME er utpekt av OED som energitilsyn/reguleringsmyndighet, etter energiloven og naturgassloven, og skal være uavhengig. RME er lokalisert sammen med NVE, men er uavhengig og kan ikke instrueres annet enn gjennom norske lover og forskrifter. Ønsker man å klage på enkeltvedtak i RME, gjøres dette gjennom en klagenemd (Energiklagenemda), det er ikke klageadgang til OED. OED oppnevner Energiklagenemda, men den er uavhengig og kan ikke instrueres i enkeltsaker.

RMEs oppgave er å sørge for at de norske aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.

RME er nasjonalt energitilsyn med ansvar for en avgrenset del av energilovgivningen. Øvrige deler ligger hos NVE. RME skal samarbeide med energitilsyn i de andre Europeiske landene for å fremme et konkurransedyktig, sikkert og miljøvennlig kraftmarked i EU.