Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

15. Har vi avgitt suverenitet til ACER ved å implementere tredje pakke?

Det er et viktig skille mellom å avgi suverenitet og å avgi myndighet. Dette er forskjellige ting. Norge avgir myndighet når vi deltar i internasjonalt forpliktende samarbeid, f.eks. FN, NATO, EØS-avtalen, etc. Dette veies opp av fordelene vi får ved å være med i et større fellesskap. Norge avstår ikke suverenitet til ACER, men forplikter seg frivillig til et felles sett med regler.

ACER har ingen direkte vedtaksmyndighet i Norge. For slike saker forholder Norge seg til ESA (EFTAs overvåkningsorgan, passer på at EØS-avtalen følges i Norge, Island og Liechtenstein). Formelt er suvereniteten ivaretatt fordi Stortinget har godkjent innlemmelse av tredje energimarkedspakke. Når vi godtar felles regles, må vi også godta å følge disse, vi kan ikke gjøre helt som vi vil. Men dette er del av avtalen, og en avveining mellom fordeler og ulemper ved internasjonalt samarbeid.

Den norske reguleringsmyndigheten (RME) er ikke underlagt ACER og heller ikke norske myndigheter. Det er ESA som fatter vedtak overfor RME. Dette skjer på grunnlag av utkast til vedtak fra ACER. RME må deretter gjennomføre vedtakene overfor de relevante nasjonale aktørene. RME er uavhengig, men har begrenset myndighet, og alle vedtak skal være forankret i norsk lov vedtatt av norske myndigheter. Dette er en EØS-tilpasning.

ACER skal overvåke at land implementerer og følger EU-lover. De har vedtaksrett i tekniske forhold knyttet til utnyttelse av kablene, men ikke i spørsmål om bygging av nye kabler eller eierskap til kabler. Vedtakene må være basert på hjemler i loven som er godkjent av medlemslandene.

ACER har oppgaver knyttet til:
  1. regler for bruk av eksisterende utenlandskabler og grensekryssende handel (nettkoder og retningslinjer samt metoder og vilkår innenfor disse).
  2. vurderinger av om det er tilstrekkelig produksjonskapasitet og kriseberedskap i kraftsektoren.
  3. saksbehandling av unntak fra enkelte regler for nye utenlandskabler (dersom de involverte nasjonale energitilsynene ikke er blitt enige).
  4. oppfølging av planlegging av og saksbehandling for EU-støtte til nye utenlandskabler (dersom de involverte nasjonale energitilsynene ikke er blitt enige).
  5. markedsovervåkning.

At ACER har oppgaver på et område, betyr ikke nødvendigvis at de kan fatte bindende vedtak. ACERs vedtaksmyndighet gjelder på nærmere bestemte områder etter punktene 1 og 5 ovenfor. Foreløpig gjelder flesteparten av ACERs bindende vedtak saker hvor nasjonale reguleringsmyndigheter ikke har klart å komme til enighet om detaljerte metoder og vilkår til retningslinjer (pkt. 1), mens ACER nylig fikk rett til å pålegge aktører å utlevere informasjon som ACER trenger for å kunne overvåke markedene (pkt. 5). Forsyningssikkerhet (pkt. 2) ikke en del av EØS-avtalen. Heller ikke oppfølging av planlegging og saksbehandling for EU-støtte til prioriterte prosjekter er en del av EØS-avtalen (pkt. 4).