Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

13. Hvorfor er Norge med i EUs tredje energimarkedspakke og dermed ACER?

Norge og norsk industri kan vanskelig oppfylle våre klimaforpliktelser i Parisavtalen uten samarbeid med EU. Energi, klima og industriproduksjon henger tett sammen. Skal vi løse klimautfordringene krever det samarbeid mellom land om energispørsmål og industrisatsing.

Norge er del av EUs indre marked (gjennom EØS-avtalen). Energipolitikk og -samarbeid er med i et vedlegg til EØS-avtalen. Vi deltar i felles marked som er underlagt felles regler – også regler som er der for å sikre offentlig kontroll av markeder og sørge for konkurranse. Med fornuftige reguleringer, vil markedet fungere godt og konkurransen være sunn og rettferdig.

EUs energipolitikk og klimapolitikk har blitt stadig tettere sammenkoblet. Den nye ren energipakken understreker dette. Kraftmarkedene skal gi drahjelp til å redusere utslipp av klimagasser. EUs energipolitikk består av mange delkomponenter, samlet i såkalte pakker. Dette er blant annet regler om energi-effektivisering, fornybar energi og elektrisitetsmarkedets virkemåte. ACER inngår som en av disse komponentene. Samlet skal disse enkeltelementene virke gjensidig støttende og bidra til overordnede klima- og energimål.

For industrien i Norge er det viktig å være del av et større system for å få til en konkurransekraftig utvikling, samtidig som klimagassutslippene reduseres og bedriftene sikres forutsigbar tilgang til fornybar kraft. Reglene i tredje pakke, som er forsterket i ren energipakken, skal legge til rette for å kunne utvikle elektrisitetsforsyningen til å bli helt CO2-fri, i stor grad gjennom å erstatte fossil produksjon med vind og sol. Dette krever samarbeid. En CO2-fri kraftforsyning er helt avgjørende for at industrien skal redusere sitt CO2-fotavtrykk.