Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

3. Er utenlandskabler bra eller dårlig for industrien?

Vær og vind betyr at produksjonen svinger. Tilgang til handel kan jevne ut svingninger også i prisen. Utenlandskabler vil gi stabilitet i både kraftsystemet og i prisene til industrien og forbrukerne generelt.

Det er viktig å ha en grundig diskusjon om nye kabler. Det er liten tvil om at sterkere tilknytning til andre kraftmarkeder, vil gi likere priser i de forskjellige landene. Så lenge Norge, og Norden for øvrig, har et overskudd på kraft presses prisene nedover. Muligheten for å eksportere overskuddet vil isolert sett heve prisene, men mulighet for å importere billig kraft i perioder vil ha positiv effekt. Det er viktig å ha en fornuftig balanse og videre utvikling av produksjon og overføringsforbindelser, i tråd med utvikling av produksjon og etterspørselen etter elektrisk kraft. Per i dag er det forbrukere og industri som betaler for det som kreves av nettforsterkninger innenlands i forbindelse med bygging av nye utenlandsforbindelser.

Det er ikke ønskelig med for sterk tilknytning til andre markeder gjennom utenlandskabler. Historisk har lavere kraftpriser i Norge vært og er en konkurransefordel for industrien. På lengre sikt kan prisene i et helfornybart kraftsystem på kontinentet bli betydelig lavere enn i dag. Fortrinnet kan i fremtiden bli mindre, men vår store andel vannkraft vil fortsatt være et viktig fortrinn. Vannkraft har fordelen at den kan lagres og er ikke avhengig av været fra dag til dag. Norge har dermed et kraftsystem som gjør oss bedre rustet til fornybarsamfunnet enn mange andre europeiske land.