Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

1. Hvorfor er det bra for industrien at Norge er en del av det europeiske energimarkedet?

Norske industribedrifter er avhengige av forutsigbarhet og trygghet for krafttilgang. Kraftutveksling med våre naboland bidrar til å sikre industriens tilgang på kraft. De nordiske landene har lang erfaring med samarbeid for å sikre krafttilgangen. Vi bruker ofte det svenske nettet for å frakte norsk kraft fra nord til sør eller motsatt. Det svenske nettet er uhyre viktig for forsyningssikkerhet innad i Norge, og gjør systemdriften billigere enn den ville vært om vi skulle gjort alt internt i Norge.

Gjennom energimarkedspakkene ønsker EU å utvikle et konkurransebasert marked i retning av de grep Norden allerede har tatt. Sammen med nasjonale representanter, bidrar Kommisjonen og ACER til likest mulig iverksetting av viktige deler av EUs energipolitikk i medlemslandene. De bidrar til utvikling av blant annet tekniske standarder for å beregne fornybarandel, standard for avansert biodrivstoff og standarder for handel på kraftbørsene (budfrister, etc.) slik at ressursene kan brukes optimalt over et større geografisk område. Det tilsvarer det hierarki av lover og retningslinjer vi har for kraftmarkedet i Norge, hvor de tekniske detaljene må beskrives av eksperter etter intensjonene beskrevet i lover gitt av de folkevalgte. Dette er i industriens interesse og bidrar til fortsatt forutsigbar og trygg krafttilgang for norsk industri. Produsenter og konsumenter deltar i regelverksutviklingen gjennom medlemskap i utvalg, høringer osv. Nordiske aktører med mye erfaring og kunnskap har stor innflytelse. En av ACERs hovedoppgaver er å overvåke at land tilpasser retningslinjer, systemer og praksis slik som det er blitt enighet om.

Industrien ønsker et marked for kraftutveksling. For at et marked skal fungere godt er det viktig å ha regler som styrer markedet.