Grønn politikkutforming

For at bransjen skal nå sine ambisiøse klima- og miljømål arbeider Designindustrien med politiske direktiver og rammevilkår både nasjonalt og internasjonalt for våre medlemmer.

Grønn politikkutforming i Norge

Norge har forpliktet seg til å nå klimamålene i Parisavtalen om minst 50 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990-nivå innen 2030. Designindustriens medlemmer er opptatte av at vi når disse ambisiøse klima- og miljømålene blant annet gjennom å stille høye krav til miljø i offentlige anbud, og bidra til at vår industri blir mer sirkulær.

I Norge følger vi med på:

Offentlige anbud og miljø
Vårt standpunkt er at miljø minimum skal vektes med 30% i offentlige anbud. Vi rådgir våre medlemmer på miljø- og kvalitetskrav i anbud, og skriver høringsuttalelser i tilfeller hvor pris vektes høyere enn miljø. I tillegg, er vi i tett dialog med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).
Les DFØ sin kriterieveiviser for møbler

Regjeringens sirkulærøkonomiske handlingsplan
Det er ventet at Regjeringen vil lansere en ny handlingsplan i løpet av 2022, og vi følger med på utviklingen. Solberg-Regjeringens nasjonale strategi for sirkulærøkonomi kan leses her.

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trer «Åpenhetsloven» i kraft. Vi holder oss oppdaterte på hvordan loven vil påvirke våre medlemmer.  Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Loven krever at bedriftene pålegges å offentliggjøre rapport for sine utførte aktsomhetsvurderinger på bedriftens nettside innen 30. juni hvert år, gjerne som del av virksomhetens rapportering om samfunnsansvar. Loven pålegger også at man er åpen med utfordringene sine.

Åpenhetsloven er en vidtfavnende lov. Medlemsbedrifter kan finne informasjon om hvilke virksomheter loven gjelder for og hvilke plikter som gjelder på Arbinn sine sider. Etisk Handel har utarbeidet en gratis veiledning og arrangerer seminarer.

Ønsker du å lære mer om Åpenhetsloven? Regjeringen arrangerte et relevant webminar i desember i fjor som kan sees her.

EUs Green Deal

I EU følger vi med på:

EU har satt seg mål om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. EUs Green Deal kan innebære endringer for medlemsbedriftene, og derfor følger Designindustrien arbeidet tett gjennom vår europeiske søsterforening EFIC (European Furniture Industries Confederation). I EFIC deltar vi på månedlige møter hvor vi får oppdatert informasjon om den nyeste utviklingen innenfor sirkulærøkonomi og tekniske saker. 

Noen av områdene vi arbeider med i Europa er:

  • Sustainable Products Initiative (SPI)
  • Digitalt produktpass
  • Product Environmental Footprint (PEF)
  • Maskindirektivet
  • Restriksjoner på formaldehyd
  • Brannkrav til møbler og madrasser