EPD-generator

EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som viser produktets miljøprestasjon gjennom hele produktets livssyklus. Til grunn ligger en LCA (Life-Cycle Assesment). En EPD er et tredjeparts verifisert dokument som gir transparent og sammenlignbar miljøinformasjon på et ferdig produkt eller en komponent. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. Ansvarlig organ er EPD Norge.

Ofte stilte spørsmål

Hva er EPD?

EPDer (Environmental Product Declarations) er en av få måter innkjøpere kan få tak i tredjeparts verifiserte og standardiserte tall på for eksempel klimagassutslipp fra produksjon og bruk av varer og tjenester. EPDer kalles også for miljødeklarasjoner type III, og lages i henhold til ISO-standard 14025.

Designindustriens EPD-generator bidrar til å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon for møbler. Over 90% av alle EPDer for møbler som er publisert på EPD Norge er laget av Designindustriens medlemsbedrifter, ved å bruke bransjeforeningens EPD-generator.

Hva er forskjellen på en EPD vs. et miljømerke?

EPD - Environmental Product Declarations - er en Miljødeklarasjon Type III og lages etter den internasjonale standarden ISO 14025. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. En EPD gir derfor en oppsummering av produktets klimafotavtrykk gjennom standardiserte og tredjepartsvertifiserte tall for miljø- og klimaparametere, slik som CO2 -fotavtrykk, energiforbruk og resirkulerte materialer. 

Et Miljømerke Type I dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller miljøkrav iht. ISO 14024. Det er merkeordningen som setter miljøkravene, så disse kan variere noe fra merke til merke. Et miljømerke vil typisk sette krav til ulike aspekter ved råvarer, kjemikalier, produksjon, emballasje, resirkulering og avfallshåndtering. EU Ecolabel, Svanen og Svensk Möbelfakta er alle eksempler på Miljømerke Type I iht. ISO 14024.

Miljømerking Type II er egenerklæringer utarbeidet av produsenter eller forhandlere etter ISO 14021. De tar for seg individuelle miljøaspekter ved produkter og/eller tjenester. I motsetning til Type I og III er verifisering av uavhengige tredjeparter ikke nødvendig.

EPD (Miljødeklarasjoner Type III) og miljømerker er to vidt forskjellige ordninger som ikke kan sammenlignes. Det de har til felles er at de baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder. Både EPD (Miljødeklarasjoner Type III) og Miljømerker av Type I er tredjepartsvertifiserte. I dag er det kun EPDer som gir kvantifiserbare tall på klimafotavtrykket til produkter regnet i kilo CO2-ekvivalenter.

Merk at det finnes miljødeklarasjoner og særlig miljømerker som ikke tar utgangspunkt i ISO standardene. Det eksisterer også dokumenter som kaller seg EPD uten å ha fulgt nevnte ISO standard. Et tips for å sjekke at en EPD følger ISO standarden er å sjekke at den er publisert på nettsiden til en EPD Program Operatør som er medlem av nettverket ECO Platform, som for eksempel EPD Norge.

Hva er kravene for å lage en EPD?

For å lage en EPD må din bedrift være medlem hos Norsk Industri og  bransjeforeningen Designindustrien. Det er et ISO-krav å delta på kurs og minimum 2 personer må delta. I tillegg, tilkommer en årlig kontingent til Norsk Industri – Designindustrien for bærekrafts- og kvalitetsarbeide. Kontigenten avtales med hver enkelt bedrift.

 
Grunnlag for gode klima- og miljøvalg

Økte krav i markedet betyr at stadig flere bruker klimadokumentasjon. EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre beslutningsgrunnlag til å kunne vurdere miljøbelastningen på et produkt ved innkjøp av varer og tjenester. Ledere får bedre beslutningsgrunnlag når et produkt skal utvikles eller forbedres. Større aktører slik som Statsbygg krever EPDer på de fleste innsatsfaktor i sine bygg, og Trondheim kommune er langt fremme på å kreve klimafotavtrykkdokumentasjon i form av EPDer i offentlige anbud.

Les hvorfor Satsbygg satser på EPDer

 

Bransjens EPD-generator

Norsk Industri Designindustrien har utviklet en egen EPD-generator for to bransjer, møbel og belysning. Disse gjør det enkelt for våre bedrifter å generere klimadokumentasjon, også ulike varianter i en kolleksjon. De fleste grunnlagsdataene er registert i EPD-generatorens database, men vi tilbyr også medlemsbedrifter å lage prosjektspesifikke EPDer. Medlemsbedriftene bruker EPD for å dokumentere klima- og miljøfotavtrykket til egen produksjon og produkter. EPD verktøyet brukes også for å simulere miljøbelastningen som skjer i starten av en produktutviklingsprosess. Ved å teste ut ulike materialvalg, transportavstander og produksjonsscenarier, kan din bedrift så tidlig som mulig ta de beste klima- og miljøbeslutningene.

Se publiserte EPDer for møbler

Vanlig praksis er trekke ut tallene som viser fasene A1 til A3, det vil si i produksjonsstadiet, fra råvareuttak til produktet er klart til å sendes ut fra fabrikken. De nyeste EPDene vil vise hele produktets livsløp fra vugge-til-vugge. Dette arbeidet vil være ferdigstilt innen kort tid.

Medlemsfordel

Det kan være krevende å utvikle en EPD, både økonomisk og tidsmessig. For å lette dette arbeidet noe, tilbyr vi medlemmer i Norsk Industri Designindustrien tilgang til EPD-generatoren. Fordelen med vårt verktøy er at grunndataene deles i en felles database. Dermed slipper man å registrere alle datasettene fra grunnen av. Det er også mulig for hver enkel bedrift å legge inn egne grunndata som ikke deles med alle i basen dersom det ønskes. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA-Norge. Som medlemsbedrift får du oppfølging av sekretariatet til hvordan du kommer i gang med EPDer og oppfølging av materiallister, samt. tilgang til brukerforumer for å diskutere erfaringer med EPD.

I Norsk Industri Designindustriens EPD-verktøy for møbler har vi valgt å fremheve en rød ramme på side 2 av EPDene. På denne vises nøkkeltall for klimafotavtrykk, energiforbruk og andelen resirkulert materiale. Dermed blir det enklere for både ansatte og innkjøpere å innhente målbare tall.

Hva kreves for å bruke EPD-generatoren?
  • Bedriften din må være medlem i Norsk Industris bransjeforening Designindustrien. Bli medlem 

  • To personer må sendes på grunnkurs for å bli sertifiserte brukere av EPD-generator. Dette er et pålagt ISO-krav. For medlemmer som tilslutter seg Norsk Industri Designindustriens EPD-generator blir det arrangert felles kursing. Kursdeltagerne blir godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger og kontrollere EPD-en som kommer ut av EPD-generatoren. Når opplysningene er lagt inn godkjenner EPD-Norge disse. Se neste kurs 

– Vi inviterer fortløpende flere medlemmer til å bli lisensbrukere av EPD-verktøyet vårt. I mange offentlige anbud blir EPD fremhevet i miljødelen. Interessen er økende for transparent miljøinformasjon, sier Ida Oppen, fagsjef bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien.

EPD-samarbeid med vår svenske søsterforening TMF

TMF er møbelindustriens og treforedlingsindustriens bransje- og arbeidsgiverorganisasjon i Sverige. Designindustrien har inngått en samarbeidsavtale med TMF som gjør at svenske møbelprodusenter får tilbud om å bruke Designindustriens EPD-generator. Vi er veldig fornøyde med at svenske møbelprodusenter vil bruke vår EPD-generator. Det fremmer tettere nordisk samarbeid og harmonisering av EPD-arbeidet.

Derfor bruker medlemmene EPD

EPD er er et konkurransefortrinn i offentlige anbud og prosjekter. Under gir vi deg noen eksempler hvorfor våre medlemsbedrifter har valgt EPD som verktøy for å dokumentere klimafotavtrykket sitt.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet