Veileder: Slik søker du midler til lokalt Industrifagskoletilbud

Gjennom Industrifagskolen kan bedriftene få utviklet et gratis skreddersydd utdanningsløp som kan kombineres med jobb. Dersom din bedrift trenger kompetansepåfyll for fagarbeidere kan dere i 2021 få et skreddersydd tilbud gratis, levert av en teknisk fagskole gjennom Industrifagskolen.

Ordningen er finansiert gjennom statsbudsjettet, og vil i 2021 ha et budsjett på 38 millioner kroner.

Forarbeid og forankring hos partene

Industrifagskolen skal være etterspørselsdrevet, det vil si at det er arbeidslivets behov som skal drive frem nye tilbud, ikke utdanningstilbyder. For å få til dette trengs det informasjon ut til bedriftene, inkludert små og mellomstore bedrifter. Partene vil utvikle materiell som kan sendes til bedrift og klubb med generell informasjon om tilbudet.

Valg av faglig opplegg

Det er utviklet en rekke moduler i Industrifagskolen. Vi ønsker at man tar utgangspunkt i modulene som er utviklet, og vurderer om de dekker kompetansebehovet slik de er, eller med noe lokal tilpasning. Denne vurderingen blir gjort av partene lokalt.

  • De fleste er på 10 studiepoeng. Dette tilsvarer en studiebelastning på 200-250 timer.
  • Det vanlige er å ha 5-6 dager med undervisning + 1 dag med eksamen. i tillegg til egenstudier og eventuelle kollokvier/bedriftssamlinger.
  • Dersom man ønsker å justere lengden på modulene kan dette gjøres i samarbeid med fagskolen.

Er det snakk om kompetansebehov som ikke dekkes av de eksisterende fagplanene kan man søke om midler til å utvikle nye moduler. Dette vil skje gjennom bransjeprogrammene til Kompetanse Norge. En slik søknad må vurdere det nye tilbudet opp mot eksisterende fagplaner. Der det i nye moduler er snakk om å ta inn kompetansemål/læringsutbyttebeskrivelser som er beskrevet i andre fagplaner ber vi om at man gjenbruker formuleringer/kulepunkt osv.

Søknadsskriving

Bedriftene må ta kontakt med en fagskole, som er ansvarlig for å skrive søknad på vegne av bedriften søker om midler til å tilby undervisningen.

> Les også: Industrifagskolen – gratis utdanning verdt 38 millioner

Markedsføring

Det vil foreligge noe materiell digitalt fra partene som kan brukes i markedsføringen. I tillegg må koordinator og fagskole sammen markedsføre dette lokalt.

Metodikken for Industrifagskolen

Partene, det vil sil arbeidsgiver (bedrift) og arbeidstaker (klubb), blir enige med fagskolen om hvilken kompetanse som trengs.

  • Det er utdanningstilbyder (fagskolen) som søker midler fra myndighetene til fullfinansiering av prosjektene, dvs. utviklingskostnader (der det trengs), pluss selve undervisningstilbudet.
  • Partene lokalt blir enige om fordelingen av fritid/arbeidstid som blir brukt på utdanningen.
  • Partene og fagskolen utvikler sammen utdanningstilbudet.
  • Fagskolen tilbyr utdanningen samlingsbasert, digitalt, eller som en kombinasjon.
  • Partene samarbeider for å fylle klassene som blir satt opp.
Mer informasjon om utlysningen

Det er DIKU som lyser ut midlene og som tar i mot søknader. Ta gjerne kontakt med direktoratet om du har spørsmål!

> Se utlysningen

Har du spørsmål til Norsk Industri?

Dersom du trenger mer informasjon ta gjerne kontakt med fagsjef i Norsk Industri som er koordinator.