Konjunkturrapporten

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er representativ for Norsk Industris medlemmer. Det er imidlertid en noe sterkere tendens i år enn tidligere til at store eksportbedrifter er overrepresentert i forhold til en populasjon av alle industribedrifter i Norge. Eksportandelen samlet ligger i overkant av 50 prosent, mot 40 prosent de seneste årene. Også bedrifter hvor mer enn 25 prosent av omsetningen stammer fra petroleumsrelaterte kunder er godt representert. 21 prosent av bedriftene ligger i denne gruppen og har en eksportandel på om lag 35 prosent. Dette er som tidligere undersøkelser.

Årets undersøkelse ble gjennomført i perioden 6.-20. desember 2019. Dette er 14 dager tidligere enn seneste år, og henger sammen med fremskyndet lansering av Konjunkturrapporten 2020.

Norsk Industri har om lag 2 900 medlemmer med totalt ca. 128 000 sysselsatte. Disse medlemmene består av bedrifter, foretak og konserner i juridisk forstand, men også en god del avdelinger med egne lokasjoner. I tillegg vil kontaktperson for flere av disse være samme person. Listene ble vasket for duplikater og generelle e-post adresser etc.

Undersøkelsen ble sendt ut elektronisk til 1 743 respondenter. Av de spurte bedriftene fikk vi i underkant av 350 kvalifiserte svar. Vi har fokus på, for de store konsernene, å få inn ett svar. På denne måten vil antall respondenter svart svinge over tid i undersøkelsen, og ikke nødvendigvis reflektere representativitet undersøkelsen gir når det kommer til antall bedrifter i populasjonen. Målt ved antall sysselsatt i 2019 dekker undersøkelsen i ca. 30 prosent av medlemsmassen.

Antall svar fordeler seg forholdsvis jevnt over Norsk Industris medlemsrepresentasjon i de fleste fylker.

Svarene er korrigert for konserntilhørighet og andre dobbelføringer før analyser av datagrunnlaget.

Som i fjorårets undersøkelse har vi bedt bedriftene grovt anslå andelen av omsetningen som kan relateres til petroleumsindustrien inkludert leverandører til denne industrien. I analysene har vi i år satt en grense på 25 prosent som på disse måtene definerer vår «oljeklynge».

Som nevnt tilhører i overkant av 20 prosent av innkomne svar en «oljeklynge». Disse bedriftene er i gjennomsnitt større enn de øvrige: de dekker ca. 40 prosent av omsetningen, 25 prosent av eksporten og 55 prosent av sysselsettingen blant respondentene.

> Last ned spørreundersøkelsen