Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Spørsmål om trapp og gangveg for containere

trappestige

Trapp for atkomst til containere er midlertidige trapper for bygninger, og dette ligger under Direktoratet for Byggkvalitet. Selv om det brukes stillasutstyr til gangbanen og trappen, er det TEK 17 som gjelder.

Last ned denne artikkelen som PDF.

 

Vi kan ikke referere til Arbeidstilsynet og forskrift om utførelse av arbeid når det gjelder stillasklasse, skilt kontroll og rapport.

Kravene fra TEK 17:

Som vi ser så skulle trappen på bildet forrige side hatt bredde på minst 0,8 m.

 

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.22.11.png

Ved stillasutstyr brukes vanlig rekkverk. Er det offentlig plasser eller rømningsveier brukes rekkverk etter NS-EN 13200-3.

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.23.49.png

 

En kan risikere at en må forholde seg til arbeidsplassforskriftens § 2-21. Rømningsveier og nødutganger.

Der står det i første ledd;

  • Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.

 

I andre ledd;

  • Rømningsveienes og nødutgangenes antall, fordeling og dimensjoner skal avpasses etter arbeidsplassens bruk, utstyr og dimensjoner, og etter det høyeste antall personer som kan være til stede.

Som dere ser av tabellene foran vil krav om rømningsvei stille større krav til bredde på trapp (≥ 1,2 m), samt at høyden og utformingen til rekkverket forandres.

Videre har vi kravene i Eurokode 1 til bruk og belastning:

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.25.55.png

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.26.06.png

Trapp og gangveg i kategoriklasse A+ B + C1 skal minst tåle 3,0 kN/m2. Dette er stor forskjell ifra ei tradisjonell stillastrapp etter NS-EN 12811-1, som ikke behøver tåle mer enn

1,0 kN/m2. I tillegg har ikke vanlige stillastrapper større bredde enn 0,6-0,7 m, som er mindre enn 0,8 -1,1 m. (Ikke plasser 2 stillastrapper ved siden av hverandre for det skaper snublefare ved bevegelser i trappen samt at det ikke øker bæreevnen til trappen). Dessuten har trappestigen for stillas for korte inntrinn.

Slike konstruksjoner med trapper og gangbaner, enten de er av trevirke eller bygget av stillasmateriell, skal ikke skiltes med fareskilt under montasje og "grønt" stillaskilt ved bruk.

Konstruksjonen skal ikke kontrolleres etter §17-9, eller skrives rapport om kontroll etter §17-10 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Selv om konstruksjonen ikke skal kontrolleres etter §17-9, skal det på lik linje med alt øvrig utstyr kontrolleres så lenge det er i bruk.

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.27.52.png

Disse bildene viser gangveg/repos for kontainere av trevirke. Disse skal ikke beregnes og godkjennes som stillas, men etter TEK 17, og det skal være sparkebord som del av rekkverk.

Spørsmål om sparkebord mot vegg eller i fjell etc.

I Arbeidsplassforskriftens §6-5 står det at åpninger mellom vegg og stillas eller gangbane større enn 0,3 m skal sikres. Dessverre, i likhet med mange andre Europeiske land, står det ikke hvorledes åpningen skal sikres. I Europa generelt sikrer en med innvendig håndlist og knelist. Fotlist er ikke nødvendig, for det skal ikke være noen under på innsiden av stillaset. Denne måten å sikre på er beskrevet i en "Practical Guideline" for stillasbygging i Europa, og dette prinsippet ble videreført i Norsk Standard (NS 9700-1; Stillaser).

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.29.04.png

Grunnen til at enkelte entreprenører vil ha innvendig fotlist, er vel at de ut ifra egne risikovurderinger vil beskytte de som arbeider på stillaset "under" mot fallende gjenstander. Noe kan falle ut og inn på stillasgulvene under, og selv om vi kan være uenige i dette, skal vi ikke nekte entreprenørene det de spør om. Ut ifra norsk standard er dette uvanlig, men entreprenørene bør få det de vil betale for.

Vi skal også være klar over at enkelte Europeiske land har forskriftskrav til at hvis åpningen mellom stillas og vegg overstiger 0,3 m så skal det monteres komplett innvendig rekkverk, og dette rekkverket skal bestå av håndlist, knelist og fotlist. Da er det lovkrav og kan ikke diskuteres.

Prefabrikkert fasadestillas er produsert slik at det ikke er egne "deler" for montering av innvendig fotlist, og det er heller ikke nevnt at slike skal monteres i monteringsveiledningene.

Slike prefabrikkerte fasadestillas har ofte akkurat tillatt minstebredde (0,6 m), slik at hvis en monterer innvendig fotlist på slike, risikerer en at kravene til minste bredde ikke tifredstilles.

I spirestillasene som kan monteres som tårnstillas er stillasene konstruert for fotlist på alle 4 sider, og på slikt utstyr er det ikke problem å montere "innvendig" fotlist ved fasadearbeider.

Skjerm

Ved transportåpninger i stillaset hvor personer og utstyr kan bli utsatt for fallende gjenstander, skal stillaset utstyres med skjerm, og den skal være tett helt inn til veggen samt ha effektiv bredde på minst 1,5 m for å fange opp fallende gjenstander

Skjermbilde 2020-08-19 kl. 13.30.36.png

Sandefjord, den 11. august 2020

Aage Christiansen

Konsulent

Stillas Entreprenørenes Forening