Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Stillasforum

Stillasforum skal bidra til å skape en felles profil for bransjen, ivareta medlemmenes særinteresser så vel faglig som tverrfaglig.

Arbeide for å oppnå gode rammebetingelser og stabile markedsforhold ved å påvirke myndigheter, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig. Skape gode relasjoner mellom medlemsforetakene, de ansatte og deres organisasjoner.

Være en organisasjon i endring, både gjennom tilpasning til medlemmenes behov og ønsker, samt løpende vurdere nye beslektede fagområder. For at dette skal ivaretas på best mulig måte settes det ned faglige og tverrfaglige utvalg/komiteer alt etter behov. Herunder behandles særskilte saker for det enkeltstående medlem og fellessaker for bransjen. Juridisk hjelp innen arbeidsgiverrett og tariffspørsmål betjenes av Norsk Industri.

Stillasbyggerne sikrer arbeidsplasser

Stillasentreprenørene prosjekterer og beregner konstruksjoner. De har rådgivende oppgaver, blant annet med forslag til løsninger på spesielle problemer. Stillasbyggerne arbeider med å bygge atkomst og sikre arbeidsplasser for andre fagkategorier - og for seg selv. Å kunne utføre arbeid på en sikker måte, gir også høyere produktivitet for alle.

  • Kravene fra myndighetene til stillas, og dokumentasjon av oppsatte stillas, krever grundig opplæring.
  • Gjennom foreningen har stillasentreprenørene aktivt påvirket og bidratt til nye forskrifter og læreplaner for faget.
  • Bygge- og anleggsbransjen, industrien og industriaktiviteten til havs er de største oppdragsgiverne.
  • Yrket har flere tusen års tradisjon, men som fag er det forholdsvis nytt i Norge. Det er krevende og svært variert med arbeid både i høyden og på bakken.

Stillasforum er medlem i Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS, som igjen er en bransjeforening i Norsk Industri. Norsk Industri er igjen tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.