Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikring

Publisert

I 2016 kom produsentforskriften. Det innebar at de tidligere norske typegodkjenningene for stiger, stillas og kantsikring ikke lenger var gyldige, og dermed at et stort antall produkter mangler sertifisering i henhold til nevnte forskrift.

Dette skriver SINTEF i en pressemelding som kom 12 januar 2022.

Essensen i produsentforskriften er at alle stiger, stillas og kantsikringssystem som leies ut eller selges i Norge skal godkjennes av en uavhengig tredjepart, kontrolleres hvert år og skal ha et produktsertifikat.

– SINTEFs produktsertifikat viser at produktet har bestått testing og at alle komponentene har blitt kalkulert og styrkeberegnet. Det gir trygghet og forutsigbarhet til sluttbrukeren, sier Enstad i pressemeldingen fra SINTEF.

Sertifikatet skal være på norsk og skal oppgi sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, navn på produktet, produkttype, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i produsentforskriften og relevante standarder er oppfylt.

I dag er det kun fire stillassystemer samt enkelte rullestillas som har norsk sertifikat nå via sertifikatutsteder i Norge eller Sverige. SINTEF antyder at produsentene bevisst har latt være å sertifisere sine produkter, mens SEF stiller spørsmål ved hvorvidt sertifiseringsorganene (SINTEF i Norge og RI.SE i Sverige) har hatt tilstrekkelig kapasitet til dette omfattende arbeidet. SEF sin erfaring er at prosessen drar veldig ut i tid.

Gjennom Norges forpliktelser i EØS-avtalen skal det kunne åpnes for at andre akkrediterte organ i Europa, skal kunne utstede sertifikat, etter kravene i forskriften. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig.

I Norge kreves det fullskalatesting, noe som ikke er vanlig i alle land. Vi er et lite marked, men vi stiller litt større krav enn andre. Blant annet har vi særnorske krav til sertifikatmerking som er strengere enn våre naboland. Enkelte beregninger er også vanskelig for produsentene å dokumentere, og det kan være noe av grunnen til at det går sent, påpeker SEF.

Sintef mener tilsyn er viktige for å avdekke manglende sertifisering av stiger og stillas. SEF mener det viktigste nå er å få produktsertifikatene på plass for å hindre dårlig utstyr, kommer ut på det norske markedet.

SEF jobber tett med både SINTEF og Arbeidstilsynet for at prosessen med sertifisering skal være mer smidig, og forutsigbar for stillasprodusentene.