Konjunkturrapporten

Om undersøkelsen

Norsk Industri har om lag 3 000 medlemmer med totalt 130 000 sysselsatte. Disse medlemmene består av bedrifter, foretak og konserner i juridisk forstand, men også en god del avdelinger med egne lokasjoner. I tillegg vil kontaktperson for flere av disse være samme person. Listene ble vasket for duplikater og generelle e-post adresser etc.

I årets rapport har vi hatt et spesielt fokus på kostnadsøkninger og dels forsinkelse/mangel på innsatsvarer, som elektroniske komponenter og andre råvarer, samt høye kostnader på containerfrakt, logistikkproblemer mm.

Siden vi ønsker representativitet ift. sysselsetting og omsetning, vil vi ha fokus spesielt for de store konsernene på å få inn ett svar fra toppen. På denne måten vil antall respondenter svinge over tid i undersøkelsen, og ikke nødvendigvis reflektere representativitet relativt til antallet medlemmer.

Undersøkelsen ble kun sendt ut elektronisk til 1 914 respondenter. Av de spurte bedriftene fikk vi i underkant av 400 kvalifiserte svar fra medlemmer som representerer i underkant av 130 milliarder kroner i omsetning og en eksportandel på ca. 50 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21. desember 2021 til 3. januar 2022.

Det er som tidligere år en viss overrepresentasjon av store eksportbedrifter i forhold til populasjonen av alle industribedrifter i Norge. Eksportandelen samlet i undersøkelsen ligger i overkant av 50%, omtrent – som tidligere år.

Antall svar fordeler seg forholdsvis jevnt i forhold til Norsk Industris medlemsrepresentasjon i de fleste fylker.

Svarene er korrigert for konserntilhørighet og andre dobbelføringer før datagrunnlaget analyseres.

Undersøkelsen er dermed representativ for Norsk Industris medlemmer etter vår oppfatning.

> Last ned spørreskjema