Norsk Industri

Innhold

Ole Løfsnæs

Fagsjef - energi og klima

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med energi- og kvotemarkedsanalyser, kraftnett, energi -og klimarelaterte EU-saker, kost/nytte-analyser av klimavirkemiddel og HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter.

Ole Løfsnæs har et relativt bredt arbeidsområde innen virkefeltet energi og klima. Han er Norsk Industris ekspert på kraftmarkedet og kraftnett, markedet for el-baserte systemtjenester og markedet for utslippskvoter. Han jobber spesielt med saker som behandles i Norsk Industris Infrastrukturutvalg og i Norsk Industris Klima- og Energipolitiskeutvalg (NIKE).

De enkeltsaker han jobber mest med er nettariffer, opprinnelsesgarantier, finansieringsmodeller for ny klimateknologi og digitalt arbeidsverktøy for kartlegging av industribedrifters forebyggende HMS-arbeid.