Storbritannia etter Brexit: svært viktig for norsk eksport

Finns hjørne

Publisert

Brexit - Norge - puslespill

Illustrasjon: AdobeStock

Storbritannia er vår viktigste handelspartner, også etter Brexit. Det sier seg derfor selv at vi er tjent med like god adgang til det britiske markedet som vi til 31.12.20 har hatt. Det krever en fremtidig avtale som er langt mer omfattende og dyptgripende enn en tradisjonell handelsavtale.

Industrieksporten beløper seg til 35 milliarder kroner per år. Det blir mange arbeidsplasser i norske industribedrifter! Industrieksporten til UK er bred, med mange ulike varer fra store deler av industrien.

Gasseksporten fra Nyhamna dekker 20 prosent av britenes gassbehov. Den gode nyheten er at den fremtidige olje-/gasseksporten neppe vil være truet av at Storbritannia nå – i EU-/EØS-sammenheng - er å betrakte som et tredjeland.

Den største utfordringen vi har, når vi skal fremforhandle en varig handelsavtale med Storbritannia, er å sikre fortsatt tollfri industrieksport og forbedrede rammevilkår for sjømateksporten. Det siste kan bli utfordrende, da britene som gjenytelse kan kreve økt adgang for landbruksvarer.  

"Red tape"

Det gjenstår å se hvor mye byråkrati – "red tape" – som vokser frem i handelsrelasjonene mellom EU og Storbritannia. En eventuell byråkratisering av import/eksport og økt grensekontroll vil også ramme norsk eksport til våre britiske venner på den andre siden av Nordsjøen.

Det blir viktig for Norge å sørge for at tilgangen til det britiske marked videreføres så langt som mulig uten nye krav til grensekontroll. Digitaliseringen av dokumenter hjelper her. Videre ser gjerne den norske regjering at det felles markedet for offentlige innkjøp videreføres. Da blir det et mål i seg selv for Norge at dagens vilkår i det indre marked videreføres.

Det krever et dynamisk element i den fremtidige handelsavtalen med Storbritannia, hvor oppdatering av regelverket skjer fortløpende. Norge innlemmer direktiver fra EU i sitt lovverk. Britenes adgang til det indre marked i 27 EU-land forutsetter at de i fremtiden forholder seg til det rammeverket som er avtalt; dette for å sikre "a level playing field".

Tollfrihet

Storbritannia er som nevnt viktig for fastlandseksporten vår. Herunder metaller, industrimaskiner, mineralolje og kjemiske produkter. Vi har alt å vinne på at den fremtidige handelsavtalen med Storbritannia sikrer tollfrihet for denne eksporten.

Maskineksporten er nøye forbundet med eksporten av olje og gass og viser hvordan vår største næring skaper ringvirkninger og byr på muligheter for underleverandører med velutviklet kompetanse. Norsk import av tjenester fra Storbritannia dreier seg også i stor grad om olje- og gassbransjen.

Havvind

Hvis vi ser fremover, er det klart at vindkraft og havvind har et stort potensiale i samhandelen mellom Norge og UK. Havvind kan bli helt sentral når det gjelder å forsyne verden med fornybar energi. Både bunnfast og flytende havvind vil være viktige komponenter i fremtidens energisystem.

De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri, gjør at havvind-næringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig, ny norsk industri. Dette er gode nyheter for den sterkt kompetanse- og teknologidrevne norske leverandørindustrien.

Forhandlingene om en permanent handelsavtale er like om hjørnet. Norsk Industri vil følge disse forhandlingene med argusøyne og være en pådriver for at norske industribedrifter og bransjer sikres best mulig, fremtidig adgang til det store britiske markedet.