§ 10 REPRESENTANTSKAP

10.1. Representantskapet består av Styret samt ytterligere 20 medlemmer valgt av Generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også åtte vararepresentanter til Representantskapet. Innkalling til møte i Representantskapet skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel og basert på den dagsorden som Styret har vedtatt, jf. pkt 11.2. Representantskapet kan etter behov innkalles med kortere varsel.

10.2. Representantskapet behandler saker av stor betydning for Norsk Industri. Sakene forberedes av Styret. Det legges opp til minst to møter i året.

10.3. Representantskapet får seg forelagt Styrets forslag til langsiktig strategiplan før denne endelig vedtas av Generalforsamlingen. Representantskapet skal få seg forelagt Styrets årlige arbeidsplaner med tilhørende budsjett.

10.4. Representantskapet behandler Norsk Industris regnskap og kontingent for det påfølgende år før disse sakene fremlegges for Generalforsamlingen. Vedtektsendringer skal forelegges Representantskapet før behandling på Generalforsamlingen.