Industriens prioriterte saker 2017

Norsk Industris visjon, verdier, hovedmål og utvalgte satsingsområder for 2015-2017 ble behandlet på Norsk Industris representantskapsmøte og Generalforsamling våren 2015. Under finner du en mer detaljert beskrivelse av våre prioriterte saker og aktiviteter for 2017.

Mål 1: Global konkurransekraft for industrien

1.1 Styrket konkurranseevne
 • Kronekursen må forbli svak
 • Skattesystemet må stimulere og være konkuransedyktig
 • Fortsatt økt satsing på næringsrettet FoU
 • Bidra til miljøvennlig og klimaforankret modernisering av norsk industri
 • Økt konkurransekraft og aktivitetsnivå for leverandørindustrien til olje- og gassektoren
 • Fortsatt høyt nivå på samferdselsatsing
 • Internasjonalt engasjement og aktiv påvirkning av politikk- og regelverksutformingen i EU
 • Bredere industristruktur – satsing på merkevare og design
 • Konkurransedyktig eksportfinansiering
 • Investeringsavlastning
 • Regjeringens stortingsmeldinger om hhv industri og energi må påvirkes slik at industriens konkurransekraft kan økes.
 • Pådriver for dynamisk industriutvikling i Nord-Norge
 • Arbeide for gode utdannelsesløp for ansatte i industrien slik at de er godt rustet til å sikre vår globale konkurransekraft
 • Arbeide for et høyt HMS-nivå i industrien og stille krav til implementering på tvers av landegrensene.
1.2 Fremtidsrettet energi- og miljøpolitikk
 • Sikre at regjeringens industri-, klima- og energimeldinger støtter opp under en bærekraftig industriell utvikling i Norge.
 • Vi skal arbeide for en videreføring og forsterke ordninger som sikrer symmetri i klimapolitikken.
 • Arbeide for at industribedrifter skal likebehandles uavhengig av hvilket kraftnettnivå de ligger på.
 • Arbeide for fortsatt å opprettholde balanse mellom reelle miljøhensyn og samfunnsøkonomien.
 • Bidra til at permitteringsregelverket justeres slik at det kan bygge opp under kompetansebygging.
 • Arbeide for å forhindre allmenngjøringsvedtak.
 • Arbeide for et inkluderende arbeidsliv (IA) i industrien.

Mål 2: Allmenn aksept for sammenhengen mellom industriell verdiskaping og velferd

 • Arbeide for at industriens viktige saker blir belyst i media og egne kanaler.
 • Skape stolthet i og omkring industrien. Velferden kom til Norge som følge av fremveksten av industri. Fremtidens norske industrieventyr er ikke skrevet ennå, men vil med sikkerhet gjøre oss minst like stolte.
 • Løfte frem de gode historiene fra industrien som satser på ny teknologi, merkevare og nye markeder.
 • Valg 2017

Mål 3: Innflytelse gjennom et slagkraftig Norsk Industri

3.1 Aktive medlemmer
 • Være en god og viktig rådgiver for våre medlemmer.
 • Bidra til å få gode og relevante møteplasser for bedrifter som tangerer ulike bransjer i Norsk Industri.
 • Aktiv verving.
 • Fortsatt tett dialog med medlemmene våre.
3.2 Sterk organisasjon
 • Arbeide for operasjonalisering av våre verdier.
 • Sørge for gode og lønnsomme medlemsfordeler.