Norsk Industri

Innhold

Modellkontrakter sikrer rettigheter

- Kontrakter er ikke noe en skal interessere seg for først når samarbeidet går surt, sier advokat Asbjørn Berg hos advokatfirmaet Selmer.

Berg er en av de ansvarlige for bransjeforeningens modellkontrakter.

Norsk Industri møbel+interiør gav advokatfirmaet Selmer i oppdrag å utvikle modellkontrakter for å bedre kontraktsforholdene i bransjen, sier bransjesjef Egil Sundet i møbel+interiør bransjeforening.

Modellkontraktene - som er å finne i vårt Markedsbibliotek - og telefonrådgivning i fra Selmer, tilknyttet kontraktene, er en service som tilbys gratis til våre medlemsbedrifter, sier Sundet. Utgangspunktet for samarbeidet var knyttet til offentlige anskaffelser og det vi oppfattet som ubalanserte kontraktsbetingelser. Vi tenkte at gjennom å utvikle en modellkontrakt så ville den være en mal for kontraktsforhandlinger, og i vårt mandat til Selmer var det derfor viktig å få fram balanserte betingelser i modellkontraktene. Kontraktene ville således kunne være et troverdig redskap for medlemsbedriftene.

Teko bransjeforening kom for et par år siden inn i samarbeidet om modellkontraktene og markedsbiblioteket, sier bransjesjef Kari Rømcke i Teko bransjeforening.

- Modellkontraktene skal bidra til en ytterligere profesjonalisering i bransjen, sier Harald Evensen, ansvarlig for sam-arbeidet og Bergs kollega i advokatfirmaet Selmer. De er begge to kontaktpersoner for kontraktene og står til medlemsbedriftenes rådighet for spørsmål i forbindelse med bruken og tilpasningen av disse. - Møbel- og Tekobransjene er typiske bransjer med mange små aktører uten særlig juridisk kompetanse. Det er godt observert at det er behov for å bedre kontraktsforholdene på en del felter. Tidligere var et "ord" et "ord" og forretningsmessige relasjoner ofte basert på et personlig tett forhold mellom samarbeidspartnere. Slik er det ikke lenger i samme grad, sier Evensen. - Større enheter hos kundene og beslutningstagere som skifter jobb gjør at det er viktig med skriftlig dokumentasjon.

- Å formalisere et forretningsforhold i en kontrakt tvinger partene til å tenke igjennom sitt samarbeid på forhånd. Etter vår oppfatning er dette med på å forenkle samhandlingen mens samarbeidet pågår - og kan forhåpentlig bidra til at samarbeidet blir fruktbart for begge parter, skyter kollega Berg inn.

Bransjeforeningene har fått utviklet fem modellkontrakter; Agent- forhandler- og kjedeavtalene skal bidra til å formalisere distribusjonsforholdet. Disse tar sikte på å avklare ansvar og plikter i samarbeidsforholdet og å tegne rammene for både produkter og markedsområdet som skal omfattes av avtalen partene imellom. Videre er det utviklet en designavtale, en lisens- /leieproduksjonsavtale og en leveranseavtale for møbler og innredning i det profesjonelle markedet. Da eksport er et satsningsområde for bransjen og flere av medlemmene, er agent-, for-handler- og kjedeavtale også oversatt til engelsk og tysk. I samhandling med utenlandske aktører kan gode kontrakter vise seg som en fornuftig forsikring.

Lisens-/leieproduksjonsavtalen er kun på engelsk. Kontraktene kan enten lastes rett ned fra vårt Markedsbibliotek, eller du kan kontakt oss, sier bransjesjef Egil Sundet. Markedsbiblioteket inneholder flere godbiter, sier Sundet, og det er kun adgang for medlemmer.

- Designeravtalen er forberedt for dagens industrielle virkelighet, sier Asbjørn Berg. Han har spesiell erfaring innen immaterielle rettigheter og åndsverksproblematikk. Når en snakker om design er det ofte med fokus på kopiering og rettigheter til et uttrykk. Det er ikke først og fremst det perspektivet vi har lagt på arbeidet med denne avtalen. - Avtalen skal regulere et samarbeid som kan omfatte endringer og videreut-vikling av et design, flytting av et design til et annet produkt osv. En slik samhandling mellom en produsent og en designer kan være et langsiktig samarbeid og er ikke en enkelt transaksjon. - Det handler ikke om "pølsa - penga", understreker Berg og låner et bilde fra Jon Skolmens udødelige TV-komikk.

Avtalen om lisensproduksjon foreligger kun på engelsk, antakelig det mest relevante språk i denne sammenheng. Den er beregnet på bedrifter som setter ut hele eller deler av produksjonen av et produkt til en samarbeidspartner. Et slikt samarbeid aktualiserer en rekke problemstillinger som det er fornuftig -eller snarere nødvendig å kontraktsfeste.

Den av modellkontraktene som foreløpig har avfødt mest spørsmål fra medlemsbedrifter handler om "leveranser av møbler og innredning i det profesjonelle markedet". - Her kan det ofte være snakk om lang tid fra avtalen inngås og til leveransen effektueres. Det kan skje mye under en byggeprosess, for eksempel, som kan ha betydning for leveransen og samarbeidet mellom en møbelprodusent og kunden. På dette punktet er bransjeforeningene igang med å lage en "Guide - krav til offentlige anskaffelser".

Risikoen kan være høy dersom en ikke har gjennomgått forskjellige eventualiteter under et slikt forhold. Kontrakten er skrevet for å ivareta de vanligste hendelser som kan oppstå og å regulere ansvar og plikter i den forbindelse. Berg, Evensen og Nord forventer mer pågang fra medlemmer ettersom kontraktene blir bedre kjent - og brukt. Og, de er klar til å svare på spørsmål fra medlemmer. De er beredt til å svare på i denne anledning, men har generelt råd å gi om bruk av, og innhold i, kontraktene. De tre representerer litt forskjellig profil på sin virksomhetkompetanseområder som kan nyttiggjøres av medlemsbedriftene også utover selve kontraktene; Berg har arbeidet mest med immaterielle rettighter og designavtalen. Mette Nord har særlig erfaring med distribusjon, agentavtaler og forhandleravtaler mens Harald Evensen har arbeidet mye med konkurranserett og eksklusivitet. Advokatfirmaet Selmer har bred kompetanse innen "næringsjus" og ser flere felter som kan ha nytte av gode avtaleverk. Generasjonsskifter er vel en av de kjente juridiske nøttene for små og mellomstore bedrifter, men også "nye" forhold, som rettigheter og plikter ved vedrørende etablering av "studioer" i butikk, egne distribusjonskanaler, franchiseforhold og arbeidsrettslige forhold, osv, er aktuelle områder.