Norsk Industri

Innhold

Kjemikalieregelverket REACH

Kjemikalieregelverket REACH vil bidra til bedre informasjon om kjemikalier, bedre håndtering og økt innovasjon rundt kjemikalier.

Pris medlem: 1 100,-
Pris ikke-medlem: 1 600,-

Programtid 75 minutter
Gjennomføringstid 3-4 timer

Hvorfor REACH?

Det overordnede formålet med det nye regelverket er å beskytte menneskers helse og miljøet mot de risikoer som er knyttet til farlige kjemikalier, og å bevare og øke konkurranseevnen til industrien i EU.

REACH har også som mål å oppnå:

  • bedre kunnskap om kjemikaliers farlige egenskaper;
  • økt tilgang til kjemikalieinformasjon for allmennheten;
  • bedre håndtering av risikoen forbundet med bruken av kjemikalier;
  • begrense og erstatte bruken av noen av de farligste stoffene som representerer en risiko;
  • stimulere til økt innovasjon og utvikling av mer ufarlige kjemikalier;
  • forenkling og effektivisering av dagens kjemikalieregelverk.
Hva er REACH?

EU-kommisjonen la høsten 2003 frem et forslag til nytt kjemikalieregelverk med forkortelsen REACH (fra engelsk betegnelse Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals).
Formålet med REACH er blant annet å skaffe mer kunnskap om et større antall kjemiske stoffer og begrense bruken av de mest skadelige stoffene slik at mennesker og det ytre miljøet får bedre beskyttelse.

Målsettingen er at industrien i EØS-området pålegges større ansvar for å skaffe og gi informasjon om kjemiske stoffer, utarbeide en såkalt kjemisk sikkerhetsrapport, foreta risikohåndtering og sikre trygg bruk av kjemikalier. Dette skal gjøres samtidig som industriens konkurranseevne opprettholdes eller forbedres.

Nettkurset om REACH gir deg en innføring i regelverket.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!