Norsk Industri

Innhold

Mer informasjon om workshop

Etter innledende «inspirasjonsforedrag» og presentasjon av rapportene, vil deltakerne bli inndelt i arbeidsgrupper som skal jobbe med problemstillingene som er presentert, evt. finne andre problemstillinger som er viktige å ta med.

Vi ønsker å involvere bransjeforeningens medlemmer, og har også invitert virkemiddelapparatet til å delta for å få mest mulig oppdatert og relevant innhold i diskusjonene, og oppsummeringen som skal lages i etterkant av arbeidet. Møtet er også åpent for andre interesserte.

Rapportene som presenteres er bestilt av bransjeforeningen fra bl.a. MENON og Zynk. Disse er Eksportrapporter om muligheter og behov for eksportutvikling, og Rapport om Nedstrøms-innovasjon, som kan forklares med utvikling ut mot markedet f.eks. kunnskap om forbrukeradferd, merkevarebygging og digital distribusjon/synlighet. Dessuten vil klyngen Norwegian Rooms presentere planene for NCE søknad i 2019. Dette diskuterer vi deretter i arbeidsgrupper dere er med på – og presenterer resultatene i plenum.

De foreslåtte arbeidsgruppene er:

1. Eksportutvikling
Norsk Industri har i mange år jobbet målrettet for å styrke rammevilkårene for norsk design- og ferdigvareindustri. Denne delen av industrien er vesentlig mindre i Norge enn f.eks. i Sverige og Danmark. Dette synliggjør på den ene siden et betydelig mulighetsrom for videre vekst for norsk design- og ferdigvareindustri, samtidig er også dagens situasjon et symptom på at bedriftenes utfordringer og behov ikke er fullt ut forstått av politikerne og i virkemiddelapparatet.

Norsk Industris veikart for design-, merkevare- og ferdigvareindustrien adresserer denne utfordringen tydelig, og i forlengelsen av dette jobber Norsk Industri med blant annet Næringsdepartementet for å få etablert en eksportutviklingsordning for denne delen av industrien. Vi har bedt Menon om å gjennomføre en økonomisk beregning av hva effekten av en slik eksportutviklingsordning vil være. Styret i bransjeforeningen har også bestemt at den økonomiske analysen skal suppleres av kvalitative intervjuer for å få mer «kjøtt på bena» ift. utformingen av ordningen og belyse hva er flaskehalsene for norsk eksport av design- og ferdigvarer, og hvordan kan bedriftene best internasjonaliseres. Eksportpiloten som pågår nå, vil vi også se på.

2. Nedstrømsinnovasjon
Norske industribedrifter er internasjonalt kjent for å levere avanserte produkter av høy kvalitet (oppstrøminnovasjon), men ses ikke på som like sterke på markedsorientering, merkevarebygging, utvikling av nye forretningsmodeller og kundeorientering (nedstrøminnovasjon).

Vi har derfor et behov for å avdekke hvilket mulighetsrom som finnes ift. nedstrøminnovasjon for norske industribedrifter og hvilke barrierer som må overvinnes for å realisere dette mulighetsrommet på en god måte. Dette har Norsk Industri bestilt en rapport fra Zynk på, som gjennomføres ved kvalitative intervjuer med 25-30 aktører fra design- og ferdigvareindustrien, annen industri (mer oppstrøms) og akademia. Rapporten presenteres for første gang her.

3. Klyngen Norwegian Rooms søker NCE i 2019
Klyngen som ble etablert i 2013 har arbeidet godt med kompetansebygging i deltakerbedriftene og gjennom møteplasser som har belyst trender og utvikling, særlig innen møbel- og interiørbransjen. I kartleggingen gjort av medlemmenes ønskede satsing videre pekes det på at man skal være en ferdigvareindustriklynge med markedsorientering, med en rekke konkrete bedriftseide utviklingsprosjekter. I løpet av våren blir det derfor jobbet med innholdet i klyngen og konkrete bedriftseide prosjekter som skal gi resultater for industrien.

På bransjedagen presenteres planene slik de ligger nå og klyngen inviterer til diskusjon av visjon, mål og særlig de konkrete prosjektene som bedriftene skal lede og ha nytte av.