Norsk Industri

Innhold

Maritim Bransjeforening - Årsmøte og åpent medlemsmøte

 • 10. apr 2019Kl. 09:00–17:00
 • Hotell Scandic Seilet, Molde

I år avholder vi vårt årsmøte i Molde, formiddagen 10. april. Etter lunsj blir det interessante presentasjoner av nøkkelpersoner og arbeid i grupper i vårt «sjøkart»-prosjekt.

Navigasjon

Foto: AdobeStock

Arbeidsgruppene utpekes i disse dager blant ressurspersoner i bransjen, men programmet for dagen er interessant for alle, også de som ikke er direkte engasjert i sjøkart-arbeidet.

Tentativt program:

0900-1100: 
Årsmøte i Maritim Bransjeforening. Kun for medlemmer av Maritim Bransjeforening.

1100-1200:
Lunsj

1200-1700: 
Åpent medlemsmøte, faglig program åpent for alle, med blant annet:

 • Eksterne foredragsholdere, «inspirasjonsforedrag»
 • Presentasjon av sjøkart-prosjektet med gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelsen som er gjennomført
 • Presentasjon av og med lederne for de fire arbeidsgruppene
 • Arbeidsmøter i grupper innen hvert tema
 • Oppsummering av arbeidet i plenum. Diskusjon

1900:  
Felles middag

--------------------

Litt om «sjøkart» prosjektet og workshopen

Styret i Maritime Bransjeforening ønsker å utarbeide et veikart («sjøkart» selvfølgelig..) for norsk maritim bransje. Sjøkartet skal gi en oversikt over overordnede teknologiske, markedsmessige og strukturelle problemstillinger på kort og mellomlang sikt, ikke minst de utfordringer knyttet til miljø- og klimakrav som gjøres gjeldende for våre kunder : norsk og internasjonal skipsfart.

Arbeidet tar sikte på involvere bransjeforeningens medlemmer for å få mest mulig oppdatert og relevant kunnskap. Workshopen den 10. april er første del av dette. Det kan bli aktuelt med lignende sesjoner senere i prosessen.

Sjøkartet vil bli beskrevet i en rapport, men det tas også sikte på at det utarbeides «lett tilgjengelig» elektronisk materiale (eks. presentasjoner, nettside…) som kan benyttes i egen virksomhet.

Resultat fra prosjektet skal presenteres på Verftskonferansen i november.

Anbefalinger for veikart for bransjeforeninger i Norsk Industri
(utdrag av notat fra Øyvind Slåke, juni 2016)

 • Veikartene bør inneholde en beskrivelse av bransjen. Her bør det komme frem hva som er typisk for bransjen og eksempler på bedrifter og produkter samt noen sørrelser på antall bedrifter, omsetning, verdiskaping, eksportverdi mm. som beskriver betydningen bransjen har for norsk økonomi.
 • Markeder nasjonalt og globalt, globale megatrender som klimaendringer, befolkningsvekst, økt forbruk, knapphet på ressurser som har betydning for bransjen
 • Teknologi- og produktutvikling med hovedvekt på teknologier som er under utvikling for å øke produktiviteten og konkurransekraften, kvaliteten osv. Her bør også langsiktige og mulige fremtidige teknologiutviklingsløp omtales.
 • Produktutvikling i bransjen for å kunne posisjonere seg i et langt perspektiv
 • Forutsetninger og rammebetingelser for industriell utvikling.
 • Virkemidler og virkemiddelapparat som bidrar til stimulering til oppnåelse av overordnede mål (feks. klima, miljø, bærekraft) samt risikoavlastning
Workshop Arbeidsgrupper

Etter innledende «inspirasjonsforedrag» og presentasjon av resultater fra medlemsundersøkelsen, vil deltakerne bli inndelt i arbeidsgrupper som skal jobbe med problemstillingene som er presentert, evt. finne andre problemstillinger som er viktige å ta med.

Resultat fra arbeidsgruppene vil bli brukt i det videre arbeidet. Det kan bli aktuelt med lignende sesjoner senere i prosjektet

De foreslåtte arbeidsgruppene er:

1. Klima og Miljø
Hva betyr norske og internasjonale reguleringer til klima, miljø og bærekraft for maritim virksomhet og leverandørindustrien

2. Nye teknologier og forretningsområder for den maritime bransjen
Eksempel: Norges Havromsatsing, digitalisering av verdikjeder, autonome skip (teknologi, infrastruktur)

3. Industriell kultur og industriell utvikling
Klyngesamarbeid, produktivitet og kostnadsutvikling, utdanning og kompetanse

4. Storsamfunnets rammebetingelser
- Markedsadgang og internasjonal konkurransevilkår.
- Finansieringsordninger Norge vs. Internasjonal.
- Virkemiddelapparatet og risikoavlastning ifm. med innovasjon, industriell og markedsmessig utvikling.

--------------------

Vel møtt til en garantert faglig givende dag og en god møteplass!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!