Foto: iStockPhoto
Foto: iStockPhoto

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Innhold

CLP – 15. ATP om stoffklassifiseringer

Aktuelt, Maling og lakk

Publisert

Strengere grenser for en del konserveringsmidler. Ny merking og klassifisering må implementeres fra 1. mars 2021.

5 biocider relevante biocider har fått harmonisert klassifisering:

  • DCOIT
  • OIT
  • ZnPT
  • MBIT

ZnPT får en merkegrense 250 ppm for Miljøfaresymbol og faresetning H400.

ZnPt har blitt klassifisert Rep 1

DCOIT, OIT får merkegrense 250 ppm for Miljøfaresymbol og faresetning H411.

DCOIT, OIT og MBIT får merkegrense 15 ppm for allergimerking H317

REACH og veldegg VIII til CLP)

Diisocyamater - restriksjoner i REACH vedtatt
> Lenke til den nye forordningen

CLP

  • ATP
  • ATP
  • Poison Center
    Endring av CLP – vedlegg VIII gjennomført i Norge. Endringsforskrift gjleder fra 15. luli 2020.

Første frist for notifisering av kjemikalieinoformasjon til Giftinforasjonssentralen (art. 45(1) er utsatt fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Nytt er innføring av UFI koder (Unique Formula Identifier) for stoffblandinger som er klassifiserte.