Innhold

Kunnskapsgrunnlag

Fagarbeiderkompetanse

SINTEF har gjennom prosjektet SKILLS kartlagt dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen i industrien og bygg/anlegg. Prosjektet SKILLS setter søkelys på hva som er riktig kompetanse for fremtidens fagarbeidere, hvordan yrkesopplæring og bedrifter kan samarbeide på nye og bedre måter for å oppnå dette, samt hvordan opplæring i bedrift kan sørge for at de ansatte blir høypresterende fagarbeidere med riktig kompetanse.

De ba bedriftene vurdere hvilke egenskaper og kvaliteter som er viktige for fagarbeideren om ti år, og det å beherske IKT og digitale verktøy fremkom som viktigst. Både det å jobbe sikkert, kulturforståelse og språkforståelse vurderes som mest økende i viktighetsgrad ti år frem i tid. Har bedt SINTEF om mer og nyere input.

HUSK FIGUR FRA SINTEF OG TEKST OM SKILLS

Selv om andre kompetansefaktorer er viktigere i dag enn tidligere, må en selvfølgelig ikke glemme fagkompetansen. Selv om man har sveiseroboter trenger man grunnkompetanse i sveising. Dette gjelder spesielt i innovasjons- og forbedringsarbeidet. Med kun digital- og IT-kompetanse og uten tilstrekkelig fagkompetanse og kjernekompetanse, er det vanskelig å innovere. Selv om man fremover trenger flere generalister som kan kjøre robotene og maskinene og kan teknologien, trenger vi fortsatt spesialistene som kan faget godt. Når det oppstår sammensatte utfordringer og problemer, trenger man spesialistene.

Ved rekruttering av fagarbeidere oppgir et stort antall av industribedrifter at personlige egenskaper spiller en større og større rolle, og mange gjennomfører personlighetstester og lignende på alle kandidater, også lærlinger og fagarbeidere.
NB! Anskaffelse av kompetanse kan også være innleie, inngå strategisk samarbeid med andre bedrifter og lignende. Bør beskrive det kort

Digital kompetanse

Den største driveren for endring i rekrutteringsbildet for industrien er digitalisering og ny teknologi. Mange bedrifter opplever at den digitale transformasjonen bringer med seg et kompetansegap. Spesielt for små og mellomstore bedrifter kan det være krevende å tilpasse seg de raske endringene som skjer, og mangel på digital kompetanse kan ha stor betydning for bedriftens evne til å konkurrere i markedet. Det hjelper ikke å ha utstyr på toppnivå, hvis man ikke har kompetansen som må til for å utnytte potensialet fra nye digitale løsninger. Informasjon og informasjonsteknologi kommer til å øke i betydning, og de aktørene som evner å ta ut verdien av informasjon, kunnskap og moderne informasjonsteknologi, har gode muligheter til å skape et konkurransefortrinn.

Selv om det offentlige virkemiddelapparatet kan tilrettelegge med for eksempel å introdusere nye incentiver for etterutdanning og økt kapasitet og fleksibilitet i relevante studier, er det likevel bedriftene selv som må ta ansvaret med å sørge for den digitale kompetanseoppgradering faktisk skjer. Det er viktig at dette ansvaret er tydelig kommunisert og forankret hos toppledelsen i hver enkelt bedrift.