Årets viktigste møteplass!

Av industri - for industri

Innhold

Hva er suksesskriteriene bak en vellykket digital omstilling?

Aktuelt

Publisert

Digital transformasjon

Foto: AdobeStock

På konferansen Industri Futurum i januar får vi høre om erfaringer fra industri når ny teknologi skal fases inn på arbeidsplassen. Hva er suksessoppskriften og hvilke feilskjær bør vi unngå?

Dette er tema for konferansens sesjon "Mennesker og arbeid 4.0".

Næringsministerens Topplederforum for digitalisering i industrien skal gi råd om utfordringer og mulige løsninger for hvordan industrien skal gjennomføre digital omstilling for å få økt produksjon og konkurransekraft. Forumet består av et utvalg av toppledere fra ulike bransjer i norsk industri. Medlemmene har lang erfaring med den norske arbeidslivsmodellen.

Topplederforumet ønsker å forstå bedre hvordan vi kan utnytte den unike norske arbeidslivsmodellen i arbeidet med å fase inn ny digital teknologi raskt nok. Forumet har derfor gitt SINTEF Manufacturing i oppdrag å gjennomføre en dybdeanalyse av noen av Norges mest fremoverlente industribedrifter. Disse bedriftenes erfaringer med å utnytte digitale teknologimuligheter vil være viktige for andre bedrifter som ikke har kommet like langt. Studien er gjennomført i samspill mellom SINTEF, Topplederforum og en tilknyttet ekspertgruppe, og presenteres for første gang på konferansen Industri Futurum 22. januar.

Venstre side (fremst): Eirin Lodgaard (Sintef), Morten Dyrud (Nammo), Jørn Prangerød (Fellesforbundet), Katrine Vinnes (Norsk Industri), Ragnvald Lier (Nærings- og fiskeridepartementet), fra bakerst høyre side: Gaute Knutstad (Sintef), Bjarte Oliver Hvidsten (Aibel) og Bjørn Arne Skogstad (Siva)

Ekspert-workshoop. Fra venstre (fremst): Eirin Lodgaard (Sintef), Morten Dyrud (Nammo), Jørn Prangerød (Fellesforbundet), Katrine Vinnes (Norsk Industri), Ragnvald Lier (Nærings- og fiskeridepartementet), fra bakerst høyre side: Gaute Knutstad (Sintef), Bjarte Oliver Hvidsten (Aibel) og Bjørn Arne Skogstad (Siva). FOTO. Norsk Industri

Leder for sekretariatet, Ragnvald Lier, er fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han forklarer arbeidet med rapporten slik:

– Vi ønsker å vite om erfaringene fra banebrytende industribedrifter, for å forstå mer om hvorfor de har fått den verdiskapningseffekten av digitale verktøy som de har fått, slik at andre skal kunne lære av dem. Hva er den mest effektive metoden i praksis og hvilke erfaringer og feilskjær har banebrytende opplevd underveis? Dette blir et slags dypdykk i virkeligheten som gjøres for å forstå norske fortrinn bedre i en verden der digitalisering blir stadig viktigere for å lykkes, sier han.

Utvalget av banebrytende bedrifter omfatter norske industrivirksomheter av ulik størrelse og eierskap i bransjer som fiske- og havbruk, prosessindustri, teknologi- og leverandørindustri samt vareproduserende industri. Et fellestrekk for bedriftene er at alle har vært gjennom en vellykket reise i å anvende digital teknologi. Dybdeintervjuene er lagt opp rundt fire grupper av spørsmål; 1) Hvor bedriftene henter teknologisk inspirasjon og kunnskap fra, 2) Organisatorisk involvering, 3) Endrede forretningsmodeller og 4) Framtidsutsikter.

Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing og prosjektleder for SINTEF-Studien. Knutstad har det faglige ansvaret for hvordan analysen er utarbeidet. Han forklarer:

– Det er gjort mange studier om teknologi transformasjon, men lite om hva som i dagens virkelighet gjør at teknologi tas i bruk og implementeres. Hvordan pågår disse prosessene internt i bedrifter, og hvordan evner bedriftene å effektivt ta i bruk nye teknologier? Hva er det fortrinnet vårt i Norge?

– Jo, fortrinnet er at ledelsen er tett på operativ drift og involverer medarbeideren. I fellesskap utvikler de samsyn om problemer og utfordringer og hvordan disse best kan løses. Hvis alle har dette som start planken for involvering i digitalisering og endring – så skaper det en robust og enklere prosess med implementering av ny teknologi, fordi den gjennom slike prosesser tidlig skaper forankring og eierskap til nye løsninger..

– Det er viktig å gi frihet til å leke seg med ny teknologi. Da handler det om tillit. Det er viktig for ledelsen å vise tillit til dem som jobber med utvikling av ny teknologi. Det er slike ting vi ser nærmere på, avslutter han.

I en av ekspertworkshopene, hvor resultatene fra analysen drøftes, er spørsmålene mange:

Er man klare for endringene? Hvordan kan man få hele industrien med på laget? Hva kan vi lære av hverandre?

Hva med automatisering? Hva med kunstig intelligens? Hvordan skal ledere ta beslutninger rundt digitalisering når de ikke selv har nok kompetanse? Hvordan skal bedrifter utvikle riktige bedriftskulturer? Hvordan skal vi endre måten å tenke på - i stor skala? Hvordan skal man gjennomføre digitalisering i alle deler av verdikjeden?

Takhøyden er for lengst hevet, og de gode faglige debattene fortsetter gjennom hele workshopen. Ulike gode og dårlige egenskaper på kryss og tvers av ulike næringer løftes frem. Her skal alt på bordet, også hvor viktig strategi og lederutvikling er. Det er viktig å forstå nytteverdi og potensial før ny teknologi fases inn.

Mest sentralt i alt som diskuteres er det som løftes frem nesten hver gang: Hva kan bedrifter og ledere lære av hverandre?

Katrine Vinnes, fagsjef FoU og bransjesjef for Teknobedriftene i Norsk Industri forklarer:

– Vi i Norsk Industri ønsker spesielt å se på om den norske arbeidslivsmodellen gir noen klare fortrinn når produksjonsbedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet tar i bruk et voksende omfang av nye digitale løsninger i sin produksjon.. Vi tester om vi kan dra den arbeidsmodellen et trinn eller to videre. Vi ser at det er unikt med

nærheten mellom ledelse og operatører, at det gir gode beslutningsprosesser i Norge.

– Jeg har inntrykk av at det er mer rom for teknologilæring gjennom lek på den norske industriarbeidsplassen. Nøkkelen er kanskje å invitere til leking, men samtidig anerkjenne at den digitale omstillingen ikke er lekende lett, avslutter fagsjef Vinnes.