Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Det haster for det norske havvindeventyret

Publisert

Presentasjon på konferanse

Ann Christin Andersen og arbeidsutvalget for fornybar energi til havs presenterte Norsk Industris utredning om nye industrimuligheter til havs på Industri Futurum 2020. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri har mobilisert til innsats for å sikre norsk verdiskaping og arbeidsplasser tilknyttet fornybar energi til havs. På Industri Futurum presenterte Arbeidsutvalget sine anbefalinger.

Paneldebatten med noen av hovedaktørene konkluderte unisont:

Norge kan beholde sin posisjon som energinasjon også i et nullutslippssamfunn.

I årets konjunkturrapport, som ble lagt frem av Knut E. Sunde, har Arbeidsutvalget skrevet ut sine anbefalinger om hvordan leverandørindustrien kan videreutvikles gjennom investeringer i infrastruktur og kompetanse, for så å ta en betydelig andel av et fremvoksende havvindmarked. Fornybar strøm og hydrogen vil bidra til elektrifisering av industri og transport og sikre at både Norge og EU kan nå sine klimamål i Paris-avtalen.

Utvalgets anbefalinger oppsummert:

  1. Etablere nasjonal ambisjon om 3GW installert vindkraft i havet innen 2030 gjennom en håndfull storskala-prosjekt som sikrer industriell utvikling i Norge.
  2. Klargjøre hvordan Norge best kan forvalte våre havvindressurser og drive helhetlig utvikling av infrastruktur for overføring av energi til internasjonale sluttbrukere, og etablere jevnlige konsesjonsrunder for åpning av nye områder. Arbeidsutvalget foreslår at disse oppgavene samles og ivaretas av et egnet statlig organ.
  3. Skape forretningsmodeller som kombinerer Norges naturgitte fordeler innenfor vind- og vannkraft til å skape merverdier gjennom salg av balansert kraft.
  4. Bygge en posisjon som en vesentlig eksportør av hydrogengass til Europa.
  5. Øke Norges energi- og industripolitiske engasjement mot EU slik at Norges vindressurser blir en stor del av EUs behov for 450 GW fornybar kraft innen 2050.

Nå gjenstår dialog med alle interessenter og ikke minst mobilisering i Norsk Industris medlemsmasse for å sikre at bedriftenes investeringsbeslutninger kan fattes til fordel for dette nye industrieventyret i vårt fantastiske havrom.

> Les flere saker om havvind