EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Overskrift kommer i denne formen

Dette er størrelsen og fonten på ingress i artikkel. Det er mulig å legge inn både video og bilde mellom overskrift og ingress.

Lameller

Ved klikk på punktene "faller" teksten ned. Lukkes ved å klikke en gang til

Plast fremmer miljøet - fleip eller fakta?

Den vanlige vrangforestillingen

Mange synes det er betryggende at materialer i søppelstrømmen brytes ned og vender tilbake til naturens næringskjeder. At plast ikke brytes ned, bidrar til vrangforestillingen om plastene som miljøfiendtlige materialer. Et paradoks, ettersom denne egenskapen tvert i mot hindrer plastene i å kunne forurense!

Det er forskjell på forsøpling og forurensing

Plast ruster ikke, råtner ikke, tæres ikke og lukter ikke. At plastrester som etterlates i naturen er skjemmende, er det ingen tvil om. Det er visuell forsøpling av verste sort. Men, det ødelegger ikke naturen. Det forurenser ikke! Derfor er naturen ofte en av flere "vinnere" når plast foretrekkes fremfor andre materialer.

Plast skal ikke nedbrytes, men gjenvinnes!

Ettersom plastene ikke brytes ned, kan de, selv etter lang tids bruk og slitasje, benyttes om igjen i nye produkter. Ofte blir gjenvunnet plast til nyttige produkter med svært lang levetid!

Gjenvinning

EPS resirkuleres på mange stadier av livssyklusen. I løpet av produksjonen kan alt produksjonsavfallet i sin helhet reprosesseres ved at det males opp eller granuleres til pellets og føres tilbake til produksjonsblandingen uten at kvaliteten på det ferdige EPS-produktet forringes.

Materialets integritet og egenskaper kan minst forventes å vare i hele byggets levetid. Det at EPS ikke brytes ned eller svekkes i løpet av levetiden, betyr imidlertid at det er ideelt å gjenvinne og resirkulere ved slutten av dets levetid.

Per definisjon er mengden av EPS fra bygg som finnes i den innenlandske avfallsstrømmen forsvinnende liten, og selv når vi tar høyde for den utbredte bruken av EPS i emballasje, er det beregnet at EPS står for bare 0,1 % av det faste avfallet.

EPS som ikke kan materialgjenvinnes vil kunne gå til energigjenvinning i rentbrennende avfallsforbrenningsanlegg, slik at det omgjøres til energi og varmtvann til oppvarming.

Selv som deponering på fyllplasser er siste utvei, helt nederst på listen over foretrukne avfallshåndteringsløsninger, kan alle som bruker EPS være trygge på at selv om stoffet havner på fyllingen, er det fortsatt inert og vil ikke brytes ned og avgi klimagasser eller forurense luft, vann eller økosystemer. Ozonnedbrytingspotensialet er null, og det har lavt globalt oppvarmingspotensiale.

Det er etablert resirkulering for fiske-emballasje i Europa

Miljøkonsekvenser av produksjonen

Fremstilles av olje: EPS - ekspandert polystyren - er et bearbeidet oljeprodukt, og således ikke et materiale som er selvstendig utvunnet fra naturens ressurser. Det ferdige EPS-produktet inneholder ingen skadelige stoffer.

EPS produsert av medlemmer av EPS-gruppen bruker avansert "ren teknologi" og overholder strenge miljøstyringsprosedyrer.

EPS består av 98 % luft. Det brukes ikke KFK eller HKFK i produksjonen, og alle utslippene blir kontrollert i henhold til gjeldende miljølovgivning.

EPS gir betydelig energi- og ressurbesparing. Materialet bruker mindre enn 0,1 % av den globale oljen som råvare, men gir 200 ganger så høye energibesparelser. All tilførsel av energi, varme og vann til produksjonen overvåkes nøye, og gjenbruk og resirkulering i lukket krets brukes maksimalt der det er mulig.

Produksjonsenhetene produserer ikke restavfall. Alt av prosessavfall, skjæreavfall osv. føres tilbake i produksjonsprosessen. Den lave vekten gjør EPS til det letteste av alle byggematerialer som er i vanlig bruk og bidrar dermed til å redusere miljøkonsekvensene og kostnadene ved transport av tyngre materialer.

EPS har en miljøpåvirkning, beregnet i såkalte ECO-points, for den beregnede levetiden på 60 år, på bare 0,043. Denne indikatoren er basert på aksepterte robuste vurderingsprosedyrer som omfatter produksjon, transport og avfallshåndtering. Den er et klart mål på EPS' lave miljøpåvirkning i byggeprosjekter. Miljøbalanser og livssyklusanalyser viser at EPS er et enestående byggemateriale. Materialet har for eksempel null ozonnedbrytningspotensial og lavt globalt oppvarmingspotensial.

Teksten på brødteksten er som vist her og kan ikke endres. Det er mulig å bruke bold, bold/italic og italic. Det kan også brukes punktlister bullet og nr.

Her er standard størrelser på overskrifter:

Overskrift H4

Overskrift H5
Overskrift H6

Tabell i brødteksten kan se slik ut:

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3
ajsd flkadfj løasdkfjal dskfjaløskd fjldaskfj løaskjf alødskjf  aølkdsfj aløskf jasljdkf laøkdfj aløksdf jasdløkf jaløksdfj aløsdkfj aslødkfj asdløkfj aslødkfj asdølkfj asdløkjf
aldkfj alksdjf laøkdf jalksf ølkaøldskfj aløsdkfj laøsdkjf løaskdjf ølaskdfj øalsdkfj øasldjkf