Norsk Industri

Innhold

HMS i støperiene

HMS i Støperibransjen er en løpende aktivitet basert på samarbeid mellom støperibedriftene i Norsk Industri og Fellesforbundet.

HMS-aktiviteten i bransjen skal bidra til økt motivasjon i bedriftene for HMS-arbeidet, høyere kompetanse gjennom erfaringsutveksling, opplæring og ved aktiv bruk av måleverktøy. Målet er stadig høyere HMS-standard i bedriftene.

Samarbeidet startet med et prosjekt for å redusere personskader i bransjen i 2003. I de firer årene prosjektet varte ble det etablert en egen HMS-statistikk for bransjen med omtrent 100% oppslutning. Bedriftene rapporterer sykefravær hvert kvartal og personskader en gang pr år. I tillegg ble det etablert en årlig møteplass for bedriftene der HMS er tema for å bidra til økt motivasjon, kompetanse og ikke minst erfaringsutveksling mellom deltakerbedriftene. Skadereduksjonsprosjektet ble formelt avsluttet høsten 2007. HMS-arbeidet gikk da over til å bli en fast felles-aktivitet i bransjen.

HMS-i støperibransjen har et HMS-utvalgt som sikrer forankring og kvalitetssikrer arbeidet. Der sitter tillitsvalgt fra bedrift, fra Fellesforbundet, verneombud og HMS-/ Kvalitetsledere fra bedriftene. Per i dag består arbeidsgruppen av 7 representanter fra syv ulike bedrifter i tillegg til en representant fra FF og sekretær fra Norsk Industri. Lenke til deltakerne i utvalget (se vedlagte liste). HMS-utvalget har fire møter i året og rapporterer til styret for støperibransjen.