Norsk Industri

Innhold

Etableringsdokument

Etableringsdokument for HMS i støperi og smelteverkindustrien er undertegnet av Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet

Visjon
Helsefremmende og sikre arbeidsplasser i støperi- og smelteverkindustrien

Mål
Å bidra til verdiskaping i støperi- og smelteverkindustrien gjennom å legge forholdene til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving om helse, miljø og sikkerhet.

Organisering
HMS i støperi og smelteverkindustrien er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet omfatter:

 • Smelteverk og støperi bedrifter.
 • Forankres og driftes av et Arbeidsutvalg (AU) som arbeider ut fra beskrivelsen i sitt mandat.
 • Norsk Industri stiller med sekretariat.

Mandat for Arbeidsutvalget

 • Utvalget har fire årlige møter pluss et eget møte med Arbeidstilsynet.
 • Utvalget skal, i samarbeid med bransjen, utarbeide program for den årlige HMS-konferansen.
 • Utvalget skal sette dagsorden, ta nødvendige initiativ og fremme nyttige bransjeprosjekter.
 • Utvalget skal bidra til erfaringsutveksling til bransjen.
 • Utvalget skal lage forslag til en årlig arbeidsplan.

Arbeidsutvalgets sammensetning

 • Minst to representanter fra ledelsen i verkene
 • En-to representanter fra ledelsen i støperiene
 • En yrkeshygieniker fra et verk
 • To representanter fra arbeidstakersiden: en tillitsvalgt fra IE (elektrokjemisk samarbeidskomite) og ett hovedverneombud.
 • En BHT koordinator
 • En lege (arbeidsmedisiner) fra Norsk Industri.
 • En representant fra Industri Energi
 • En representant fra Fellesforbundet
 • Sekretær fra Norsk Industri

Finansiering
Sekretariatsarbeidet fra Norsk Industris side betales gjennom den ordinære medlemskontingenten. Tilleggsutgifter som påløper finansieres av deltakerne i prosjektet. Per i dag er disse tilleggsutgiftene på ca. NOK. 160 000 fordelt på følgende:

 1. En årlig sikkerhetspris. Kostnad ca. 100.000,-.
 2. Årlig konferanse med påfølgende utgifter til innleide foredragsholdere mm.
 3. Tre møter med middag for Arbeidsutvalget.

Disse utgiftene dekkes gjennom en "kontingent" som beregnes med kr. 100,- pr ansatt i den enkelte bedrift. Kontingenten faktureres årlig av Norsk Industri i sept/ oktober.

Saker som det skal jobbes med

 • Kontakt med offentlige myndigheter, hovedsakelig Arbeidstilsynet.
 • Bidra til erfaringsutveksling og/ eller informasjonsspredning om tilgjengelige verktøy, kurs og beste praksis.
 • Ta imot og vurdere innmeldte HMS-saker fra verkene.
 • Være koordinator for iverksetting av prosjekter.
 • Holde bransjen orientert om relevant regelverk i EU- og bidra til regelverksutvikling.

Arbeidsmetodikk for prosjektarbeid i utvalget

 • AU vurderer i hvilken grad de har kapasitet til å starte opp prosjekter.
 • AU kan foreslå prosjekter det kan jobbes med og dette legges frem for alle deltakerne.
 • AU forbereder prosjektet og etablerer prosjektorganisasjonen.
 • De verk som er med i prosjektet blir ansvarlig for økonomi og AU bistår med å søke ekstern finansiering.
 • Det skal rapporteres tilbake til Årskonferansen fra prosjektet

Eksempler på tema bransjen kan jobbe med
Støv, varme, gass, støy, elektromagnetiske felt, ergonomi, PAH, psyko-sosialt arbeidsmiljø, vibrasjon, beste praksis, granskningsprosedyrer, stille avvik og sykefravær.