Norsk Industri

Innhold

Sikkerhet i industrien skal alltid være i høysetet

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Arbeidstilsynet la 20. april frem tilsynsresultater etter tilsyn i små industribedrifter. Tallene var ikke gode og det rapporteres om brudd på regelverket i tre av fire tilsyn.

– Norsk Industri er ikke kjent med hvilke bedrifter det er snakk om og vet ikke hvor stor andel av disse småbedriftene som er medlemmer hos oss. Det er ikke avgjørende i denne sammenheng. Vi vil gå i dialog med Arbeidstilsynet og fagbevegelsen for å finne ut hva vi raskt kan lære av dette. Det skal være trygt å gå på jobb i industrien, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Begrepet industri er i undersøkelsen brukt som et samlebegrep. Norsk Industri kjenner ikke alle detaljene i undersøkelsen, men er informert om at dette i hovedsak er tilsyn i det som kan karakteriseres som småindustri og at Arbeidstilsynet har foretatt et selektivt utvalg av disse, såkalt risikobasert tilsyn. Altså ikke en representativ undersøkelse for industrien.

Vi er kjent med at de mest alvorlige avvikene er funnet hos mindre bedrifter i trevareindustrien og metallvareindustrien, hvor også flest tilsyn ble gjort. Avvikene er knyttet til mangelfullt maskinvern, maskiner som mangler nødstopp og manglende opplæring i bruk av farlige maskiner.

Nedgang i personskader og sykefravær

Vi mener at resultatet fra undersøkelsen til arbeidstilsynet er alvorlig, men at totalbildet er komplekst og mye mer positivt for industrien som helhet enn hva denne undersøkelsen viser.

Norsk Industri samler årlig inn personskadetall fra medlemsbedriftene. Statistikken viser en positiv utvikling. I denne sammenhengen ber vi også bedriftene melde inn farlige forhold og -hendelser som ikke gir personskade for å dokumentere deres målrettede forebyggende arbeid. Vår statistikk for sykefravær viser at vi har overoppfylt målet i IA-avtalen med nesten 30 prosent nedgang i sykefraværet. Styret i Norsk Industri går gjennom funnene i statistikken. Det er en prioritert oppgave og et uttalt mål at industrien skal redusere skader, alvorlige hendelser og tilløp i enda sterkere grad i tiden framover.

– Et vellykket HMS-arbeid er helt avgjørende for et velregulert, godt og trygt arbeidsliv. Sammen med medlemmene våre arbeider vi kontinuerlig for å bli enda bedre enn vi er i dag. Våre medlemsbedrifter er og skal være solide pilarer i det seriøse arbeidslivet, avslutter Lier-Hansen.

> Les mer hos Arbeidstilsynet