Norsk Industri

Innhold

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Når det gjelder arbeidsmiljøforskriftene har Arbeidstilsynet foreslått endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Forskrift om administrative ordninger

Det er verdt å merke seg Arbeidstilsynets forslag om å forskriftsfeste vilkåret "alvorlig skade" i arbeidsmiljøloven § 5-2.

Arbeidstilsynet foreslår en ny bestemmelse i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 14. Arbeidstilsynet anfører at etaten opplever en underrapportering av alvorlige skader på arbeidsplassen, ca. 10 prosent. Underrapporteringen har ført til at Arbeidstilsynet ikke har tilstrekkelig statistikk og oversikt over alvorlige arbeidsulykker på arbeidsplassen.

Hensikten bak forslaget er også å tydeliggjøre arbeidsgivers meldeplikt ved arbeidsulykker. Arbeidstilsynet anfører at mange arbeidsgivere slipper unna ansvar ved å underrapportere alvorlige skader på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet anfører også at mange arbeidsgivere har manglende kjennskap til hva som faller inn under vilkåret "alvorlig skade" i arbeidsmiljøloven § 5-2.

Arbeidstilsynet utarbeidet i 1997 en liste over hva som skulle anses som "alvorlig skade" i arbeidsmiljøloven § 5-2, og som dermed var varslingspliktig. Denne listen er ikke uttømmende og har heller ikke bidratt til å øke frekvensen av innmeldte skader.

I en avgjørelse fra Moss tingrett i 2015 (TMOSS-2014-162737) ble det også påpekt at Arbeidstilsynets liste kun var ment som en veiledning for arbeidsgiver. Listen oppfylte derfor ikke kravene til en klar lovhjemmel. Retten påpekte også at departementet heller ikke hadde gitt en nærmere bestemmelse om omfanget av innholdet i forskrift. Lovteknisk vil derfor innholdet i vilkåret "alvorlig skade" i arbeidsmiljøloven § 5-2gis en høyere rang som rettskilde dersom det tas inn i forskrift.

Arbeidstilsynet anfører også at det foreligger et behov for å utvide vilkåret "alvorlig skade" i arbeidsmiljøloven § 5-2 til å også omfatte psykiske skader.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i NHO som arbeider konkret med dette høringsforslaget, men vil gjerne ha flere innspill fra våre medlemmer.

Det er også verdt å merke seg Arbeidstilsynets forslag om å endre dykkerbestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid. Marine Harvest AS er et av våre medlemmer som vil bli berørt av disse endringsforslagene. I den forbindelse er høringen oversendt dit og bedt om innspill.

Høringsfristen er 15. september 2017.

 Eventuelle kommentarer sendes til Hilde Selle innen 28. august 2017.