Norsk Industri

Innhold

Sirkulær økonomi i statsbudsjettet

Aktuelt, Statsbudsjettet

Publisert

Sirkulær økonomi er ett av områdene som prioriteres i regjeringens nye strategi for grønn konkurransekraft. Regjeringen arbeider også videre med prising av CO2 utslipp fra avfallsforbrenning.

Strategi for grønn konkurransekraft

I forbindelse med statsbudsjettet legger regjeringen frem en strategi for grønn konkurransekraft. Sirkulær økonomi er ett av områdene som prioriteres i strategien. De konkrete tiltakene på dette området er hentet fra stortingsmeldingen om avfallspolitikk som ble lagt frem før sommeren. Regjeringen vil:

  • Arbeide for et styrket marked for sekundære råvarer i samarbeid med industri og avfallsbransjen
  • Videreutvikle og tydeliggjøre regelverket for å øke nyttig og miljøforsvarlig bruk av avfall og lett forurensede masser
  • Øke materialgjenvinning, utrede krav om utsortering av våtorganisk avfall og plast, og vurdere utvidet produsentansvar for flere avfallstyper
  • Styrke etterspørselen for sirkulære løsninger ved å videreføre dagens garantiordninger
  • Samarbeide med EU for å styrke merkeordninger som legger til rette for grønnere forbruksmønstre.

I tillegg satser regjeringen på grønne offentlige anskaffelser. Norsk Industri er positive til dette. Avfall nevnes som ett område med særlig stort potensiale for grønne og innovative anskaffelser.

Regjeringen vil styrke kompetansen om grønne anskaffelser gjennom ny satsing i Direktoratet for forvaltning og IKT  og stimulere innovative anskaffelser gjennom støtte til Leverandørutviklingsprogrammet.

Prising av CO2 utslipp fra avfallsforbrenning

I Statsbudsjettet varsles det at regjeringen vil arbeide videre med prising av klimagassutslipp fra avfallsforbrenning, enten ved å innlemmelse av avfallsforbrenningsanlegg i EUs kvotesystem eller innføring av CO2-avgift. I dag er kommunale avfallsforbrenningsanlegg unntatt fra kvoteplikt, mens samforbrenningsanlegg, som for eksempel har energiproduksjon til prosessindustri som formål, er kvotepliktige. Dette medfører en skjevhet på avfallsmarkedet, der noen anlegg som forbrenner avfall er kvotepliktige mens andre anlegg ikke har kvoteplikt. En svensk utredning av økonomiske virkemidler både for avfallsbransjen generelt og avfallsforbrenning spesielt skal etter planen være klar ila. oktober 2017. Regjeringen vil følge utviklingen og ha dialog med svenske myndigheter.

Norsk Industri støtter regjeringens tilnærming.

Norge og Sverige utgjør et felles marked for avfallsforbrenning, og avgiftsnivået bør være harmonisert. Samtidig må det være like konkurransevilkår mellom kvotepliktige industribedrifter som utnytter energien i restavfall og kommunale avfallsforbrenningsanlegg.