Revidert nasjonalbudsjett 2022: Ønsker reversering av Ocean Space Center-utsettelse

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Nye pengesedler

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Norsk Industris har sendt inn kommentarer til Revidert nasjonalbudsjett 2022. Vi ber blant annet Stortinget om å reversere beslutningen om utsettelse av Ocean Space Center.

Norsk Industri har støttet økt bruk av oljepenger for å bidra til reduserte effekter av nedstenging, restriksjoner mv. under pandemien. Krigen i Ukraina har ytterligere bidratt til behov for å bruke noe mer oljepenger for å redusere effektene av krigen. Vi vil likevel understreke at ved en normalisering må bruken av oljepenger vesentlig ned fra dagens nivå på over ti prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge. 

Videre er det viktig at oljepengene brukes til investeringer i innovasjon, forskning og utbygging av nødvendig infrastruktur. Flere signaler fra regjeringen om nedtrapping av oljepengebruk til veibygging og FoU, og økt konsum i offentlig sektor er uheldig. Det er viktig å prioritere investeringer i fremtidsrettede satsinger fremfor å øke det offentlige forbruket. 

Industrien går jevnt over ganske bra, investeringene er høye, men industrien rammes sterkt av høye og stigende priser samt dels mangel på innsatsfaktorer, der særlig svært høye og uforutsigbare strømkostnader er desidert verst. Vi ønsker primært en strømkompensasjonsordning, sekundært må i alle fall regjeringens forslag for å få til langtidskontrakter, sendes Stortinget, slik at det kan vedtas før sommeren og tre i kraft fra 1. juli 2022. Svært høye strømpriser og høy usikkerhet om fremtidig strømpris gjør at bedrifter revurderer investeringer og oppgraderinger. Avklaringer om at dette skal bli mer forutsigbart kan motvirke at flere av disse heller blir lagt til utlandet.

Norsk Industri er enig i at man i dagens stramme arbeidsmarked og med høy oljepengebruk må kutte i prosjekter som kan kuttes og som har økt sterkt i pris. Ocean Space Center (OSC) er ikke et vanlig bygg. 1000 personer er midlertidig på flyttefot, i påvente av at bygget skal igangsettes. OSC er viktig for teknologiutviklingen i havnæringene (inkl. havvind), SINTEF har etter stortingsvedtak og oppdragsbrev per mars 2022 gjort investeringer på 200-250 millioner kroner. En stor del av disse midlene vil gå tapt ved en utsettelse. Prosjektet har oppstart i år, så det blir kostnader for mange hundre millioner kroner bare å skyve på oppstart, for deretter å remobilisere om noen år. Vi ber derfor Stortinget reversere   beslutningen om utsettelse av prosjektet.

Norsk Industri er bekymret over den alvorlige økonomiske situasjonen som har oppstått i Forskningsrådet. Det vil være svært uheldig dersom pågående forskningsaktivitet i og for næringslivet nå stopper opp, i en oppryddingsfase. I revidert nasjonalbudsjett er det særlig kapittel 285 fra KDs budsjettproposisjon som trekkes frem, men vi er også bekymret over hvordan situasjonen innvirker på pågående aktivitet som støttes med tilskudd over NFDs proposisjon, herunder Grønn Plattform-satsingen og Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN). Det er i tillegg uholdbart at norske forskningsaktører kan måtte trekke seg fra EU-prosjekter på grunn av situasjonen for programmet RES-EU. Dette vil svekke tilliten til norske aktører i internasjonal forskning, som vil være et helt feil signal ved inngangen til et nytt rammeprogram, Horisont Europa.

Norsk Industri anmoder Stortinget om at Forskningsrådet gis de nødvendige fullmakter til videreføring av dagens praksis for økonomistyring i en overgangsperiode, slik at en unngår utsettelser og reduksjoner i tildelinger som allerede er gjort til prosjekter som rammer forskningsintensiv industri og deres samspill med kunnskapsinstitusjoner. Videre må aktivitetsnivået for næringsrettet FoU opprettholdes også for budsjettåret 2022.

Ordningen Norsk Katapult har gitt gode resultater på kort tid. Men det er behov for en vesentlig oppskalering av ordningen for kunne realisere langt mer av potensialet med de nasjonale industrielle test- og kompetansesentrene. Norsk Industri mener derfor at ordningen i løpet av få år må få et tydelig løft gjennom de årlige bevilgningene over statsbudsjettet.

Norwep fremmer internasjonaliseringen av leverandørindustrien til energinæringene (havvind, olje og gass, vannkraft, solar, hydrogen med mer). Evalueringen av virkemiddelapparatet har vist at dette er svært kosteffektivt i forhold til andre virkemidler. Vi var derfor svært overrasket da regjeringen i fjor høst foretok et kutt på ti millioner kroner til stiftelsen.

Nå har Norwep fått en ekstra bevilgning på fem millioner kroner. Dette er akkurat nok til at aktivitetsnivået kan føres videre, men i mellomtiden er egenkapitalen blitt kritisk. I lys av hvor strategisk viktig det er at leverandørindustrien innen havvind lykkes, både overfor eksisterende og nye kunder, ser vi gjerne at Stortinget bevilger ytterligere fem millioner kroner ved denne korsvei. Norsk Industri er positive til regjeringens planer for ny eksportsatsing og det nye Nasjonale eksportrådet, men vi savner konkret oppfølging i budsjettet av dette. Herunder vil vi peke på design- og ferdigvareindustrien som er av bransjene med nøkkelferdige eksportsatsinger.  

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo Fortum Varmes CCS-prosjekt med 300 millioner, slik at de kan komme i gang i 2022. Videre økes bevilgningen til Norcem med 90 millioner, for å dekke sin andel av overskridelser som skyldes Covid-19 og markedsendringer. Forslagene til bevilgninger er svært positive for Langskip-prosjektets fremdrift og for at det nå legges til rette for demonstrasjon av fangst, transport og lagring fra ulike kilder og sektorer.